2020 m. gegužės 31 d.

 

Visuomeninės komisijos 2012 metų gegužės 17 dienos smurto aktui ištirti kreipimasis

69
Paskelbta: 2013-02-20 14:32 Autorius: dr. Zita Šličytė, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narė, Atkuriamojo Seimo deputatė, teisininkė; Liudvikas Narcizas Rasimas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas; dr. Saulius

Šis kreipimasisi paskelbtas šiandien, vasario 20 dieną, ir adresuotas prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimui ir Vyriausybei.

Visuomeninė komisija 2012 metų gegužės 17 dienos smurto aktui ištirti praėjusių metų birželį konstatavo: pernai gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista vienuolika Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir keturi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai. Komisija taip pat nustatė, kad buvo iš anksto ruoštasi valstybės vardu panaudoti jėgą ir tai buvo padaryta.

Praėjus aštuoniems mėnesiams po išvadų paskelbimo Komisija konstatuoja:

Pirma. Aukščiausi valstybės pareigūnai ir atsakingos valstybės institucijos prieš gegužės 17-osios smurto aktą ir po jo viešai akcentavo išskirtinį rūpestį vaiko teisėmis ir jo gyvenimo gerove. Tačiau per devynis mėnesius pareigūnai taip ir nepateikė visuomenei oficialios informacijos, patvirtinančios, kad prievartinis vaiko perdavimas ir vėlesnis jo gyvenimas, ribojamas pagal Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos programą, užtikrino jam geresnes gyvenimo sąlygas, jo teises ir teisėtus interesus. Iš gimtųjų namų išvežtas vaikas iki šiol laikomas socialinėje izoliacijoje - su juo neleidžiama bendrauti artimiesiems ir vaikystės draugams. Ne tik žmogaus teisių organizacijoms, bet ir vaiko artimiesiems nėra pateikta patikima informacija, kaip panaudota jėga ir socialinė izoliacija paveikė vaiko sveikatos būklę.

Antra. Respublikos Prezidentė praėjusių metų gegužės 17-ąją kreipdamasi į visuomenę pareikalavo ištirti, ar „visus sujaudinusių Garliavos įvykių metu nebuvo naudota prievarta“, ir teigė, kad „prievarta vaiko atžvilgiu negalima“. Tačiau Prezidentei ir Seimui atskaitingos institucijos per devynis mėnesius visuomenei taip ir nepateikė pagrįsto aiškaus atsakymo dėl jėgos naudojimo Garliavoje teisėtumo.

Klaipėdos apygardos prokuroras Aidas Giniotis, praėjusių metų lapkričio 21 dieną priėmęs sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, savo nutarime pripažino, kad vaiko įkalbėti nepavyko ir konstatavo, kad prieš mergaitę buvo naudota jėga: „jėga jos atžvilgiu buvo naudojama tik tiek, kiek jos reikėjo tam, kad atitraukti D. K. nuo N. Venckienės“.

Komisija įsitikinusi, kad šiuo atveju jėgos naudojimas reiškia prievartą. Komisija primena, kad vykdant teismo sprendimą jėga ir prievarta prieš mergaitę negalėjo būti pavartota jokiu pretekstu ir jokiu laipsniu. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Civilinis ir Civilinio proceso kodeksai besąlygiškai įpareigoja gerbti vaiko orumą bet kuriomis aplinkybėmis – taip pat ir vykdant teismo sprendimą. Pagarba vaiko orumui reiškia, kad vaikas teismo sprendimo vykdymo metu privalėjo būti išklausytas, įvertintas jo motyvų pagrįstumas, turėjo būti pasiekta, kad vaikas išeitų iš gimtųjų namų išskirtinai savo valia, o ne būtų išneštas jėga kaip daiktas. Naudoti jėgą prieš mergaitę uždraudė ir Kėdainių rajono apylinkės teismas.

Prokuroro A. Giniočio nutarimo išvada apie advokatą G. Černiauską, kad jis neatliko veiksmų, “kurie pažeistų kokią tai tvarką, jis tik ėjo šalia L. Stankūnaitės, kuri nešė savo dukrą D. K., tam, kad reikalui esant prilaikytų mergaitę”, prieštarauja kieme buvusių žmonių liudijimams ir daug kartų viešai rodytai filmuotai medžiagai apie G. Černiausko ir L. Stankūnaitės nešamą klykiantį vaiką. Pažymėtina, kad dėl G. Černiausko veiksmų prokuratūra neapklausė kieme buvusių ir šį įvykį mačiusių žmonių. 

Trečia. Garliavos prievartos aktas tapo įmanomas todėl, kad valdžios institucijos ėmė vadovautis doktrina, kurios esminis principas – teismų sprendimus būtina vykdyti besąlygiškai, bet kokiomis priemonėmis, taip pat ir naudojant prievartą prieš vaiką. Besąlygiško teismų sprendimo vykdymo principas buvo iškeltas virš vaiko orumo, jo fizinio ir psichinio neliečiamumo principų, virš humanizmo ir demokratijos principų ir net paties teismo sprendimo. Laikantis šio principo viršenybės buvo šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir tartptautinės konvencijos, ginančios vaiko orumą. Taip pat buvo pažeista ir Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartis, draudžianti perduodant vaiką naudoti prievartą.

Teismo sprendimo vykdymo imperatyvas yra vienas svarbiausių teisinės valstybės principų, tačiau jo besąlygiškas vykdymas pažeidžiant esmines Konstitucijos nuostatas yra policinės valstybės požymis ir neatitinka demokratinės ir humaniškos valstybės pagrindų.

Lietuvos Respublikos piliečiai 1991 metų vasario 9 dienos plebiscitu ir 1992 metų spalio 25 dienos referendumu priimta Konstitucija įtvirtino, jog Lietuvos valstybės valdymas gali būti tik demokratinis, taip pabrėždami demokratijos viršenybę prieš bet kokias kitas teisinės valstybės valdymo formas. Teisinė valstybė, jeigu joje nepaisoma demokratinės įstatymų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos, pati savaime nėra vertybė, o pagal lietuvių tautos pareikštą valią tokių atvejų  ir neturėtų būti.

Pagrindinis demokratinės santvarkos reikalavimas yra visuotinai priimtų žmogaus teisių ir žmogaus orumo laikymasis. Iš to seka, kad nėra ir negali būti valstybėje institucijos, pareigūno ar žmogaus, kurie būtų atleisti nuo prievolės besąlygiškai paisyti žmogaus orumo. Aukščiausių teisinių ir teisėsaugos institucijų šiandien formuojama praktika iškelti teisinės valstybės principą aukščiau žmogaus orumo stumia Lietuvą nedemokratinės (policinės) valstybės link. Istorijoje būta ne vienos teisinės valstybės, kurioje vykdant įstatymus bei teismų sprendimus buvo grubiausiai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir žmogaus orumas, taip teisinei sistemai tampant nusikalstama.

Ketvirta. Vaiko artimiesiems ir žmonėms, atvykusiems stebėti, ar vykdant teismo sprendimą Garliavoje nebus panaudota prievarta, įstatymai suteikė teisę priešintis galimam prievartos panaudojimui prieš vaiką. Tokią piliečių teisę bei pareigą numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnis, suteikiantis piliečiui teisę elgtis pagal savo sąžinę. Gegužės 17 dieną Garliavoje buvę žmonės veikė remdamiesi sąžine ir įsitikinimais: jie turėjo legitimų tikslą stebėti, kad nebūtų naudojama prievarta. Filmuota medžiaga ir žmonių liudijimai patvirtina, kad piliečiai pareigūnams nesipriešino: giedojo valstybės himną ir meldėsi. 

Nepaisant paminėtų piliečių teisių protestuoti prieš neteisėtus valdžios veiksmus, nukentėjusieji nuo prievartos Garliavoje ir prievartos liudytojai yra teisėsaugos persekiojami, prieš juos pradėti ikiteisminiai tyrimai. Teisėtvarkos persekiojami ir taikių akcijų dalyviai, net kreidelėmis „Tiesos“ žodį rašantys vaikai bei jų tėvai. Tai rodo, kad žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje įgauna vis didesnį mastą. 

Penkta. Garliavos įvykių kontekste iškilo grėsmė ir kitam svarbiam demokratinės valstybės principui – teisei į nuomonės reiškimo laisvę. Kai kuriems Garliavos įvykių dalyviams inkriminuojama atsakomybė už savo nuomonės reiškimą apie antstolės veiksmus, o parlamentarei N. Venckienei už kritiką teismų adresu. Tokie Lietuvos teisėsaugos kaltinimai prieštarauja civilizuotų valstybių teisminei praktikai, nes Europos Žmogaus teisių teismo sprendimai bylose (kaip antai Lingens v Austrija arba Otegi Mondragon v Ispanija), rodo, kad demokratinėje valstybėje siekiant teisėto tikslo valdžios pareigūnų ir institucijų atžvilgiu išsakyta sąžininga krititiška nuomonė, net kai ji nėra pakankami pagrįsta faktais, negali būti vertinama kaip nusikaltimas.

Šešta. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkas G. Kryževičius yra viešai išsakęs ypatingai neigiamą nuomonę apie N. Venckienę, pavadindamas ją „pūliniu ne tik teisinėje, bet ir politinėje sistemoje“. Toks demokratinėje valstybėje neleistinas Teisėjų tarybos pirmininko pasisakymas apie tuomet dar buvusią teisėja N. Venckienę sudaro sąlygas pažeisti Konstitucijos 31 straipsnyje jai garantuotą teisę, kad jos „bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas“.

Komisijos nuomone, viešai esamos medžiagos pakanka konstatuoti neteisėtos prievartos Garliavoje faktą, tačiau prokuratūra privalo pateikti Seimui ir iki šiol teisėsaugos slepiamą filmuotą medžiagą apie mergaitės paėmimą, nes nesusipažinę su ja Seimo nariai negalės sąžiningai spręsti dėl N. Venckienei pareikštų kaltinimų teisinio pagrįstumo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisija kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo ir Vyriausybės narius nuodugniai ištirti, ar yra Lietuvos Respublikos teisės aktų, leidusių vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą panaudojant prievartą prieš vaiką. Komisijai tokie aktai nežinomi.

Aukščiausiu politiniu lygmeniu neišsprendus esminio klausimo dėl Lietuvos Respublikos prioritetų, neužtikrinus valstybės besąlygiško įsipareigojimo ginti savo piliečių teises ir laisves, vaikų orumą, Lietuvai kyla reali grėsmė iškrypti iš demokratinio ir humaniško raidos kelio.

Kadangi nuo 2012 metų gegužės 17 dienos prievarta iš gimtųjų namų išvežtai mergaitei gyvenimo sąlygas užtikrina ne motina, bet Liudytojų ir nukentėjusių apsaugos valdyba, taigi – valstybė ir jos pareigūnai, Komisija ragina aukščiausius Lietuvos politikus asmeniškai pasirūpinti socialinę izoliaciją patiriančia mergaite: leisti jai bendrauti su seneliais, artimaisias, bendraamžiais ir suteikti jai kokybišką psichologinę bei medicininę pagalbą.

Dr. Zita Šličytė, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narė, Atkuriamojo Seimo deputatė, teisininkė

Liudvikas Narcizas Rasimas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas

Dr. Saulius Arlauskas, Mykolo Riomerio universiteto profesorius

Kęstutis Milkeraitis, buvęs Generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas, buvęs Seimo kontrolierius

Dr. Romualdas Povilaitis, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas, docentas

Vilnius, 2013 metų vasario 20 diena

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
69. Publijus
(2013-02-23 12:34:44)
(84.240.39.223) Parašė:

Atsitiktinai pamačiau per TV konferenciją,kurioje buvo paskelbtas šis kreipimasis.Mano požiūriu tai svarbiausias įvykis valstybėje po Garliavos šturmo ir skelbiamas beveik tuščioje salėje.Kodėl Lietuvos žiniassklaida,manau sąmoningai ignoruoja tokias gyvybiškai svarbias visuomenei iniciatyvas.Juk jeigu būtų laida apie kokios Olialia pupytės vedybas ar skyrybas,tie maitvanagiai būtų sulėkę,visa armija su metro ilgumo objektyvais.Kodėl taip degradavo ir parsidavė mūsų stambioji žiniasklaida.Ir kokiais bydlom jie mus laiko,kad kiša mums tik Radžius, Bunkes,Eglijas,Dviračio šou ir valandas su Rūtomis.68. birute
(2013-02-22 13:32:24)
(78.62.116.194) Parašė:

Mano širdis dainuoja,beskaitydama komentarus neužtikau nei vieno pedofilistinio klakerio,išskyrus deivido.Pritariu visiems 100%,net atrodo,kad visi mąsto vienodai.Džiugu jaustis ne vienišam šioje iškrypusiu veidrodžių karalystėje.Gal pasikartosiu,bet tikrai tauta vėl yra atbudusi.Atsibodo visiems makaronų ant ausų kabinimas.Prie ruso irgi mums kabindavo makaronus,tačiau mes tik juokdavomės ir apsimesdavom,kad tikim.Dabar mums smegenis plauna tie,kuriuos mes tauta išsirinkom.Mano nuomone,kad visam šiam paradui tikrai vadovauja pedofilistinis aštunkojis,tik neaišku kur yra jo būstinė.Tačiau Lietuvai tikrai reikėtų apsivalyti nuo šitos biaurasties,nes tikrai labai gaila vaikučių t.y. ir berniukų ,ir mergaičių,kurie yra sužalojami pačioje vaikystėje.Tokie dalykai yra nepamirštami,nes žalojamas vaikas netik fiziškai,bet ir psichiškai.Kedytė nuo kudikystės patyrusi prievartą buvo labai kantri,nes mamytė jai aiškino,kad taip turi būti.Ji pasitikėjo motina,kuri ją pardavinėjo.Vėliau,kada vaikas pasipasakojo kaimynėms,močiutei tetai,pagal reakciją suprato,kad ką "geroji mamytė"liepdavo daryti yra negerai.Todėl ji ir nenorėjo daugiau grįžti pas biologinę,tačiau todėl buvo brutaliai išplėšta iš ten,kr jai norėjosi būti.67. invisible
(2013-02-22 11:00:12)
(81.7.123.19) Parašė:

Pritariu ir noriu pasakyti kada gi pagaliau Lietuvių tauta paseks bulgarų pvz. ir visi kaip vienas išeis į gatves ar patys sustabdysime tas patyčias iš mūsų, ar lietuviai dar turi savigarbos ir pagarbos savo šalies patriarchams- Basanavičiui, Kudirkai, Kairiui, Maironiui ir t.t. Jau laikas suprasti, kad be visuotino bendruomenės pasipriešinimo mes nieko nepasieksime, taip ir liksime "avinais". Visa ta partinė- politinė sistema taip išsigimė, kad nėra jokių žodžių jai apibūdinti. Kaip pavadinti tokią valstybę, kuri tyčiojasi iš vaikų, žemina savo piliečius. Reikia pagaliau ženklo STOP.66. Liucija
(2013-02-22 10:52:47)
(188.69.227.47) Parašė:

Geri žmonės kūrė ir sukūrė neblogą Konstituciją. O blogi žmonės, padugnės ir išsigimėliai ją sulaužė ir tebelaužo. Sveikinu tuos garbingus ir dorus žmones iš Visuomeninės Komisijos, kurie viską sąžiningai, teisingai išdėstė ir siekia, kad Lietuvoje įsigalėtų teisingumas ir neliktų to absurdiško stribyninio melo...65. 59 komentarui jonas
(2013-02-22 10:49:39)
(82.12.188.23) Parašė:

kas eis i kokas gatves ,kad visi tik i savi lizda ziuri ir ijo ,kad tik ju neuzkabintu//tokia jau tauta ir nieko cia nepakeisi/ryztingi vis drasus ir mastantys emigravo...deja..64. 64 komenatrui
(2013-02-22 10:47:19)
(82.12.188.23) Parašė:

tai nieko nuostabaus uz tyla ,tuoj ir stankuniene pataps kokio turgaus direktore!63. girdejau
(2013-02-22 00:29:54)
(88.222.235.119) Parašė:

Stankunas patapo vairavimo mokyklos DIREKTORIUMI!!!!!!!62. Visa
(2013-02-22 00:21:03)
(88.222.235.119) Parašė:

kas vyksta po geguzes 17d.-CINISKAS teismas, isteisines Usa, Mergaites totalus izoliavimas nuo jai brangiu zmoniu, galu gale policininku teisme galutinai susipainiojes ir aiskiai meluojantis Zalimas, nesibaigiantis KEDZIU tasymas po teismus-neleidzia abejoti, kad Mergaite nemelavoParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras