2019 m. spalio 18 d.

 

Valstybės gėda: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė – melagių melagė

250
Paskelbta: 2014-03-05 19:09 Autorius: ekspertai.eu

Papildyta dokumentais, eilinį kartą liudijančiais prezidentės D. Grybauskaitės melą:

1. 2009 m. pretendentės į LR prezidento postą Dalios Grybauskaitės anketa

2. 1989 m. - mokslinė sekretorė

3. 1990 m. vyriausybės potvarkis

4. Dalios Grybauskaitės atostogos

5. 1990 06 mėn. įsakymas dėl premijavimo

Pastaba. Dalis dokumentų panaudota iš Rūtos Janutienės knygos „Raudonoji Dalia”.

•••••••

Taip pat primename prezidentės mėgiamame facebook socialiniame tinkle savanoriškai, vasario 4 d. paskelbtą išpažintį, kurioje, savaime suprantama, taip pat buvo skelbiamas šimtaprocentinis melas:•••••••

Kovo 6 d. įvyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija dėl prezidentės Dalios Grybauskaitės melo:Kreipimasis į VRK

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir 2014-05-11 Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvis Zigmas Vaišvila

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai                                                          

2014-03-06 Vilnius

DĖL PRETENDENTĖS Į KANDIDATUS DALYVAUTI 2014-05-11 RESPUBLIKOS PREZIDENTО RINKIMUOSE DALIOS GRYBAUSKAITĖS PATEIKTŲ MELAGINGŲ DUOMENŲ

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, siekdama dalyvauti 2014-05-11 Respublikos Prezidento rinkimuose, LR vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktoje savo viešai www.vrk.lt skelbiamoje 2014-02-21 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje pateikė žinomai melagingus duomenis apie save, kad:

a) nuo 1979 m. būdama Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos nare, tariamai tapo savarankiškos Lietuvos Komunistų Partijos nare ir buvo ja nuo 1989 m. gruodžio iki 1990 m. birželio, o nuo 1990 m. liepos – nepartinė;

b) 1992 m. JAV Džordžtauno universitete baigė specialiuosius kursus vadovams.

2014-02-21 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus D. Grybauskaitės duomenų anketoje pateikti galimai melagingi duomenys, nurodant, kad D. Grybauskaitė nėra susijusi priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei.

Šių žinomai melagingų duomenų pateikimą patvirtina ir tai, kad ta pati Dalia Grybauskaitė, dalyvaudama 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimuose, pateikė VRK visiškai priešingus duomenis (priedas 1 – 2009-02-26 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Dalios Grybauskaitės duomenų anketa):

a) būdama Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos nare, ji nurodė, kad komunistų partijos nare ji buvo nuo 1979 m. iki 1988 m., o nuo 1990 m. – nepartinė, t.y. neatitinka ne tik buvimo TSKP nare jos pačios skirtingose anketose nurodyti duomenys, bet ir nėra nurodyta, kad ji būtų buvusi savarankiškos Lietuvos Komunistų Partijos, atskilusios nuo TSKP 1989 m. gruodžio 19-20 d. vykusiame partijos suvažiavime, nare.

b) JAV Džordžtauno universitete specialiuosius kursus vadovams D. Grybauskaitė baigė ne 1992 m., o 1991 m. Pirmą kartą ši melaginga informacija buvo paskelbta www.president.lt, 2013-04-26 d. pakeitus Prezidentės D. Grybauskaitės biografiją. Šis neatitikimas yra svarbus ne tik dėl viešai Respublikos vadovo skelbiamos melagingos biografijos, bet ir susijęs su esmine jos biografijos aplinkybe – lojalumu Lietuvos Respublikai, t.y. kas ją siuntė į šiuos kursus – Nepriklausomos Lietuvos Respublikos valdžia ar ne?

Pateikiu įrodymus, patvirtinančius, kad D. Grybauskaitė negalėjo būti savarankiškos LKP nare, ką ji teisingai nurodė ir pati dar 2009-02-26 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Dalios Grybauskaitės duomenų anketoje (priedas 1):

a) LKP atsiskyrimo nuo TSKP aplinkybės išsamiai aprašytos 1999 m. LDDP Tarybos leidinyje „Lemties posūkis“ (ISBN 9986-625-11-4; UDK 323(474.5) Le-196 ). Jos patvirtina, kad į savarankišką LKP įstoję nariai buvo labai priešiškai sutikti LKP/TSKP platformoje likusiųjų komunistų, kuriems vadovavo 1991 m. perversmo Lietuvoje vienas pagrindinių organizatorių – LKP/TSKP CK pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius. Todėl nebuvo jokių galimybių savarankiškos LKP nariams, rašiusiems du pareiškimus – dėl išstojimo iš TSKP ir dėl priėmimo į savarankišką LKP – ne tik likti dirbti M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP/TSKP struktūrose, bet ir tuo labiau daryti jose karjerą.

b) Pagal sausio 13-osios bylos, išnagrinėtos teisme, duomenis, LKP/TSKP CK ir jam pavaldžių struktūrų, įskaitant ir LKP/TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos darbuotojus, kurių tarpe buvo ir Dalia Grybauskaitė, buvo apie 800. Visų jų darbą savo lėšomis apmokėjo Lietuvai priešiška ir perversmą Lietuvoje organizavusi TSKP.

c) LDDP Tarybos leidinys „Lemties posūkis“ patvirtina, kad TSKP Vilniaus aukštosios partinės mokyklos komunistų partijos susirinkime, rinkusiame delegatą į LKP XX suvažiavimą, šios įstaigos keliamas kandidatas dėstytojas Jonas Arvasevičius, pasisakęs už savarankišką LKP, buvo ne tik neišrinktas, bet ir susirinkime nušvilptas, netrukus dėl nelojalumo atleistas iš darbo.

d) Tuo tarpu TSKP Vilniaus aukštosios partinės mokyklos Žemės ūkio kabineto vedėja ir politinės ekonomikos docentė Dalia Grybauskaitė ne tik nebuvo išmesta iš darbo šioje įstaigoje, pagal Sausio 13-osios bylos duomenis po LKP atsiskyrimo nuo 1990-03-25 d. tapusioje vienu perversmo Lietuvoje organizavimo štabų su kariška leidimų sistema (priedas  2 – 1990-03-06 LKP/TSKP CK raštas Vilniaus aukštajai partinei mokyklai dėl patalpų suteikimo LKP/TSKP CK, vykdant 1990-02-20 TSKP CK nutarimą), bet ir buvo paaukštinta pareigose – tapo viena šios įstaigos vadovių – moksline sekretore. Tai patvirtina 1989 m. gruodžio 29 d.  Išrašas iš Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymo Nr.193 (priedas 3), kuriuo Daliai Grybauskaitei už šį paaukštinimą pareigose paskirtas 30% darbo užmokesčio priedas.

e) D. Grybauskaitė, būdama viena TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vadovių (moksline sekretore) nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-11 potvarkio Nr.64p (priedas 4) dėl Vilniaus aukštosios partinės mokyklos perdavimo Vilniaus pedagoginiam institutui. 1990-03-25 d. LKP/TSKP CK pirmojo sekretoriaus ir perversmininko M. Burokevičiaus nurodymu Vilniaus aukštąją partinę mokyklą perėmus TSRS kariškiams ir iš jos išvaikius VPI studentus ir dėstytojus, D. Grybauskaitė tęsė darbą šioje įstaigoje, tapusioje perversmininkų štabu.

e) 1990-04-02 d. D. Grybauskaitės prašymas dėl atostogų ir Išrašas iš 1990-03-30 Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymo Nr.50 (priedai 5) dėl D. Grybauskaitės atostogų nuo 1990-04-14 iki 1990-05-04, perversmininko iki šiol Sausio 13-osios byloje nesurasto įtariamojo Valentino Lazutkos pasirašytas 1990-06-19 Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymas Nr.65 dėl premijavimo už gerus pirmo pusmečio darbus (priedas 6) patvirtina faktą, kad ir po 1990 m. kovo 11 d. paskelbtos Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo D. Grybauskaitė tebedirbo TSKP CK priklausančioje ir finansuojamoje Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, buvusioje vienu perversmininkų štabu. Šios aplinkybės paneigia bet kokią D. Grybauskaitės galimybę būti savarankiškos LKP nare, nes tokiu atveju ji nedelsiant būtų buvusi atleista iš darbo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, o ne paaukštinta – paskirta moksline sekretore.

Dėl nurodytų aplinkybių tikslesnio išsiaiškinimo prašau VRK posėdyje apklausti liudytojais žemiau nurodytus asmenis, organizavusius LKP atsiskyrimą nuo TSKP, taip pat išsireikalauti nurodytus įrodymus.

•••••••

Aplinkybė dėl galimai melagingai D. Grybauskaitės nurodytos jos lankytų vadovų kursų JAV Džordžtauno universitete yra susijusi ne tik su tuo, kurioje anketoje (2009 m. ar 2014 m.) D. Grybauskaitė nurodo galimai tikrovės neatitinkančią informaciją, bet ir jos lojalumu atkurtai Nepriklausomai Lietuvos Respublikai klausimu. Iki 1991 m. rugpjūčio mėnesio pučo Maskvoje D. Grybauskaitė nedirbo Lietuvos Respublikos valdžios struktūrose. Ji pradėjo jose dirbti tik 1991 m. rudenį. 1992 m. dirbdama Lietuvos Respublikos tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje, ji negalėjo 6 mėnesiams išvykti. Tai būtina patikrinti. Tuo metu dirbau Ministro Pirmininko pavaduotoju ir galiu patvirtinti, kad mūsų Vyriausybė D. Grybauskaitės į JAV nesiuntė. Tai man patvirtino ir buvęs Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius. Todėl būtina išsireikalauti iš valstybės archyvo LR tarptautinių santykių ministerijos medžiagą apie D. Grybauskaitės darbą šioje ministerijoje. www.delfi lt pernai tuometinio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio patarėjas  užsienio klausimams Ramūnas Bogdanas (dabar – Delfi.lt apžvalgininkas) paskelbė, kad D. Grybauskaitė, dirbdama LR tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje, talkino ruošiant V. Landsbergio užsienio vizitus. Būdama Džordžtaune, ji nebūtų galėjusi organizuoti V. Landsbergio užsienio vizitų. Dėl šių aplinkybių išsiaiškinimo prašau VRK posėdyje apklausti ir liudytojus – tuomečius LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką Vytautą Landsbergį ir jo buvusį patarėją Ramūną Bogdaną, Ministrą Pirmininką Gediminą Vagnorių ir jo pavaduotojus Zigmą Vaišvilą, Algį Dobravolską ir Vytautą Pakalniškį, buvusį užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą, taip pat Seimo narę Mariją Aušrinę Pavilionienę, kuri JAV Džordžtauno 6 mėnesių vadovų kursus baigė dar 1985 m., t.y. žino, kokiu būdu ir kokiomis sąlygomis tarybiniais laikais buvo siunčiami TSRS piliečiai į JAV Džordžtauno universitetą.

•••••••

Tai, kad asmuo, norintis tapti pretendentu į kandidatus dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose, neturi teisės teikti LR vyriausiajai rinkimų komisijai melagingos informacijos apie save, savo interviu tinklalapiui ekspertai.eu 2014-03-03 d. patvirtino ir VRK pirmininkas Z.Vaigauskas (apie tai buvo skelbta publikacijoje „VRK pirmininkas Z. Vaigauskas: anketoje į prezidentus negalima nurodyti neteisingų duomenų”).

Tiesiogiai ši situacija dėl melagingos informacijos teikimo LR VRK-ai Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme nėra reglamentuota, išskyrus šio įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį identišką situaciją dėl tikrovės neatitinkančios informacijos teikimo apie pretendento į kandidatus dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvavimą užsienio valstybių slaptosiose tarnybose ir priesaikos davimo kitoms valstybėms. Todėl šiuo atveju tenka vadovautis šia įstatymo analogija, nustatant šios melagingos informacijos pateikimo VRK faktą ir atitinkamus VRK bei D. Grybauskaitės veiksmus, o būtent:

- Jei Vyriausioji rinkimų komisija gauna raštu informaciją, kad duomenų anketoje pateikti duomenys yra neteisingi, nuslėpti ar kad nepateikta užpildyta anketa, taip pat kad pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus dirbo, mokėsi šio straipsnio 1 dalyje nurodytose tarnybose (struktūrose) ar bendradarbiavo su jomis, ir nustato, kad apie tai nėra įrašyta duomenų anketoje, VRK per 48 valandas privalo pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatą į Respublikos Prezidentus supažindinti su gauta informacija ir pasiūlyti jam pateikti paaiškinimus.

- Jeigu pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus sutinka su Vyriausiojoje rinkimų komisijoje gauta informacija, jis turi nedelsdamas papildomai įrašyti šią informaciją į savo duomenų anketą ar pataisyti klaidingai nurodytą informaciją, o jeigu duomenų anketa nebuvo užpildyta, ją užpildyti ir įrašyti nurodytą informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 24 valandas privalo šią informaciją paskelbti viešai.

- Jeigu pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus nesutinka su Vyriausiojoje rinkimų komisijoje gauta informacija, kviečiamas neatvyksta į Vyriausiąją rinkimų komisiją ar atsisako pateikti paaiškinimus dėl gautos informacijos, Vyriausioji rinkimų komisija prireikus gali kreiptis į informaciją suteikusius asmenis, taip pat į kitas įstaigas ar organizacijas, prašydama pateikti papildomus duomenis ar dokumentus.

- Išnagrinėjusi gautą informaciją, Vyriausioji rinkimų komisija privalo priimti vieną iš šių sprendimų:

1) gautą informaciją pripažinti nepagrįsta;

2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu nustatyti faktą, kad pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje nurodė neteisingus duomenis arba tokius duomenis nuslėpė.

- Visais atvejais Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo turi priimti sprendimą ir per 24 valandas nuo sprendimo priėmimo jį paskelbti.

•••••••

Atkreipiu VRK dėmesį į dar vieną, išskirtinai svarbią aplinkybę, kad Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo 2014-02-21 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje pateikė galimai melagingus duomenis apie save, nurodydama, kad nėra susijusi priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei dalyje dėl bendradarbiavimo ar nebendradarbiavimo su užsienio šalių spec. tarnybomis. Šioje anketoje pretendentė į kandidatus D. Grybauskaitė atsakė, kad nėra susijusi su priesaika užsienio valstybei.

Kadangi pretendentės į kandidatus D. Grybauskaitės pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketa apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis (struktūromis) dar nėra paskelbta, o joje pretendentų klausiama tik apie pretendentų darbą TSRS ar buvusių tarybinių respublikų NKVD, NKGB, MGB, KGB ir kitų užsienio valstybių atitinkamose tarnybose (struktūrose), apie mokymąsi šių tarnybų (struktūrų) mokyklose ar apie bendradarbiavimą su šiomis tarnybomis (struktūromis), prašau šią anketą visiems pretendentams į kandidatus papildyti klausimu apie jų galimą darbą TSRS GRU, t.y. TSRS ginkluotųjų pajėgų vyriausioje žvalgybos valdyboje. Nesuprantama, kodėl ši, viena pagrindinių, TSRS specialiųjų tarnybų, kurioje dirbo vien profesionalai ir kurios vengė net KGB, nėra nurodyta VRK pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis (struktūromis). Būtina kuo skubiau ištaisyti šią klaidą iki tol, kol pretendentai į kandidatus nėra patvirtinti kandidatais.

Po tokio šios anketos patikslinimo ir pretendentės D. Grybauskaitės atsakymo į šį klausimą, priklausomai nuo jos atsakymo aš, tikėtina, kreipsiuosi šiuo klausimu į VRK dar kartą.

•••••••

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vadovaujantis savo kaip signataro statusu ir 2014-05-11 Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusu, LR vyriausiąją rinkimų komisiją prašau:

1. Pagal pateiktą informaciją patikrinti ir įvertinti 2014-02-21 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų Dalios Grybauskaitės anketoje pateiktus žinomai melagingus duomenis apie save, kad:

a) nuo 1979 m. būdama Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos nare, tariamai tapo savarankiškos Lietuvos Komunistų Partijos nare ir buvo ja 1989 m. gruodžio – 1990 m. birželio laikotarpiu, o nuo 1990 m. liepos – nepartinė;

b) 1992 m. JAV Džordžtauno universitete baigė specialiuosius kursus vadovams.

1.1. Informacijos įvertinimui išsireikalauti iš valstybės archyvo ir socialdemokratų partijos (savarankiškos LKP teisių ir pareigų perėmėjos) duomenis apie tai, ar Dalia Grybauskaitė 1989 m. gruodyje išstojo iš TSKP ir įstojo į savarankišką LKP, ir kada ji buvo šios partijos nare, jei buvo.

1.2. Informacijos įvertinimui apklausti VRK posėdyje liudytojais šiuos asmenis – LKP XX suvažiavimo organizavimo koordinacinės tarybos pirmininką Nepriklausomybės Akto signatarą Bronislovą Genzelį jo pavaduotoją Arvydą Domanskį ir kitus pagrindinius organizatorius – Nepriklausomybės Akto signatarus Romą Gudaitį, Vladimirą Beriozovą, Saulių Razmą ir Justą Vincą Paleckį, taip pat Povilą Gylį, Antaną Beinoravičių, Rimą Busilą, Algį Karalių, Giedrių Kazimierėną, Algimantą Liekį, Valentiną Sventicką, Juozą Antanavičių, Petrą Bražėną, Vytautą Martinkų, Andrių Meškauską, Vytautą Sereiką, akademiką Jurą Požėlą, taip pat Mykolą Burokevičių, taip pat buvusius ir esamus šios partijos vadovus Gediminą Kirkilą ir Algirdą Butkevičių, taip pat iš Vilniaus aukštosios partinės mokyklos atleistą dėstytoją Joną Arvasevičių.

1.3. Iš valstybės archyvo išsireikalauti informaciją apie Dalios Grybauskaitės, dirbusios 1992 m. LR tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje, siuntimą ar nesiuntimą, vykimą ar nevykimą į JAV Džordžtauno universitetą.

1.4. Kreiptis į JAV ambasadą Lietuvoje dėl informacijos apie D. Grybauskaitės 6 mėnesių vadovų kursus JAV Džordžtauno universitete – kuriais metais tai vyko ir kieno siuntimu bei finansavimu.

1.5. Dėl D. Grybauskaitės vykimo 1991 m. ar 1992 m. į JAV Džordžtauno universitetą VRK posėdyje apklausti liudytojais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką Vytautą Landsbergį ir jo buvusį patarėją užsienio klausimams Ramūną Bogdaną, tuometinį Ministrą Pirmininką Gediminą Vagnorių ir jo pavaduotojus Zigmą Vaišvilą, Algį Dobravolską ir Vytautą Pakalniškį, buvusį užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą, taip pat dabartinę Seimo narę Mariją Aušrinę Pavilionienę.

2. Nustačius, kad 2014-02-21 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų Dalios Grybauskaitės anketoje pateikti melagingi duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 3 straipsnio analogija, atlikti šiuos veiksmus:

2.1. Per 48 valandas pretendentę būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Dalią Grybauskaitę supažindinti su VRK gauta ir surinkta informacija bei pasiūlyti Daliai Grybauskaitei pateikti paaiškinimus.

2.2. Jeigu pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Dalia Grybauskaitė sutiks su Vyriausiojoje rinkimų komisijoje gauta ir surinkta informacija, ji turi nedelsdama papildomai įrašyti šią informaciją į savo duomenų anketą ar pataisyti klaidingai nurodytą informaciją, o jeigu duomenų anketa nebuvo užpildyta, ją užpildyti ir įrašyti nurodytą informaciją. Vyriausioji rinkimų komisiją – ne vėliau kaip per 24 valandas šią informaciją paskelbti viešai.

2.3. Išnagrinėjus gautą ir surinktą informaciją Vyriausiajai rinkimų komisijai priimti vieną iš šių sprendimų:

1) gautą ir surinktą informaciją pripažinti nepagrįsta;

2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu nustatyti faktą, kad pretendentė būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Dalia Grybauskaitė 2014-02-21 savo duomenų anketoje nurodė neteisingus duomenis arba tokius duomenis nuslėpė.

2.4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo ir surinkimo priimti sprendimą ir per 24 valandas nuo sprendimo priėmimo jį paskelbti.

3. Skubiai pretendento į kandidatus būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketą apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis (struktūromis) papildyti klausimu, ar pretendentas nėra dirbęs TSRS GRU (TSRS Ginkluotųjų pajėgų vyriausioje žvalgybos valdyboje) ir įpareigoti visus pretendentus į kandidatus ir kandidatus atsakyti į šį klausimą.

Priedai:

1. 2009-02-26 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Dalios Grybauskaitės duomenų anketa
2. 1990-03-06 LKP/TSKP CK raštas Vilniaus aukštajai partinei mokyklai dėl patalpų suteikimo LKP/TSKP CK ir vertimas
3. 1989 m. gruodžio 29 d.  Išrašas iš Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymo Nr.193 ir vertimas
4. 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr.64p
5. 1990-04-02 d. D. Grybauskaitės prašymas dėl atostogų ir Išrašas iš 1990-03-30 Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymo Nr.50 , jų vertimai
6. 1990-06-19 Vilniaus aukštosios partinės mokyklos įsakymas Nr.65 ir jo vertimas

Pagarbiai,
Zigmas Vaišvila

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
250. SS
(2018-02-10 09:04:39)
(78.63.162.242) Parašė:

Kiek girdėjau, po savarankiškos LKP susikūrimo, Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje skubiai buvo sušauktas partinis susirinkimas, kuriame buvo aiškiai pasakyta: kas su savarankiška LKP, tie šalinami iš studentų ir iš darbo. Gaunasi, kad Grybauskaitė labai meluoja sakydama, kad ji buvo savarankiškos LKP nare ir dirbo partinėje mokykloje.249. Saulius Norvaišas
(2018-02-09 14:37:04)
(78.61.234.168) Parašė:

Man tai buvo ir lieka svarbiausias klausimas šis: kas finansavo Grybauskaitės studijas Džordžtauno universitete? Kaip jau esu kažkada žadėjęs, pateikęs įrodymais paremtą atsakymą gaus €500.248. Manau
(2018-02-09 02:08:00)
(92.243.166.42) Parašė:

Daužyti šampaną į SGD laivą irgi korupcija.247. aAlgirdas-TOmui J(245)
(2018-02-04 16:24:30)
(78.56.79.247) Parašė:

Nuostabu, kaip sakoma nemesk kelio dėl takelio - paties vieta tik Delfyje, čia užtenka "Stasys"" ir "E"246. T0mas J. -> 239 Herkui
(2018-01-17 00:01:51)
(84.55.21.36) Parašė:

Apie BK 120 str. su tavimi nėra ką kalbėti, kol tu jo nesi paskaitęs. Jei tau tai įdomu - nesunkiai internete rasi, tada galėsim ir padiskutuot. Dar klausei, kurį aš BK turiu omeny, atsakau: aišku kad Lietuvos Respublikos, nes okupuotos Lietuvos teisė man nusišvilpt - tai nusikaltėlių pisul'kos. O paskaičiavimai, apie kuriuos klausi - tai mano nuomonė. TSKP narių Lietuvoje dar daug, ačiū Dievui mažėja, bet dar yr apie 9000.245. T0mas J. -> viltei
(2017-03-08 23:18:59)
(84.55.17.201) Parašė:

Nelogiška mane kaltinti, kad esu iš tų, kuriuos "rusai puola". Aš masiškai šaipausi iš tų straipsnių "rusai puola", tik tai daru ne čia, o ten kur tų straipsnių kasdien po kelis dedama - Delfyje.244. Jonls
(2017-03-08 22:15:12)
(83.181.94.162) Parašė:

Viden del atsakymo Tau uzlipau nt didziausisios aukstumos, tik kad pasakyti - esi ne LIETUVIS. Pyk- nepyk.243. Herkus - 242. stasys
(2017-03-08 22:09:27)
(78.56.158.71) Parašė:

Aš lyg ir daug jums klausymų uždaviau, na bet jeigu jūs lyriškai nusiteikęs, tiksliau šventiškai, pasveikinot savo melžėjas (tikiuosi jau pamelžė)su kovo 8, gal ir čėrkelę kokią išmaukėt, na tai iki malonaus.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Tragedijos ilgai laukti nereikėjo – Estijos prezidentė spjovė Lietuvai į veidą tirštai riebų skreplį
66 Ar Estijos akibrokšto klausimu prezidentas G. Nausėda organizuos dar vieną slaptą Valstybės gynimo tarybos posėdį, kol kas nepranešama.
Atskleistos neįtikėtinai skandalingos detalės apie Kedžių-Venckų ir Daktarų šeimų sąsajas
107 Laidoje atskleistas ir N. Venckienės vaidmuo – ji labai norėjo paimti valdžią į savo rankas ir apie tai kalba daugelis žmonių.


Prezidentas G. Nausėda apžvelgė pirmąjį 100 proveržio dienų
11 Prezidentūros kūrybinė vaizdo grupė sukūrė dokumentinę apybraižą 100-ienio progai.
Kurdų generolas kreipėsi į JAV: arba saugokite mus, arba pasitraukite, ir tada mes įsileisime rusus
10 Kurdai bendradarbiaus su Sirijos valdžia ir Rusija, NATO valstybė Turkija - su Islamo valstybės teroristais
Istorinis įvykis: pagaliau į Lietuvą atvyko pirmieji JAV rotacinių pajėgų kariai
21 JAV demonstruoja savo kolektyvinės gynybos įsipareigojimą NATO sąjungininkams užtikrinant saugumą po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje.
Naujai kuriama partija sieks, stiprins, stabdys, steigs, spartins, derins...
24 Būsimos partijos lyderis plačiau pristatė Lietuvos užsienio politikos gaires