2019 m. liepos 16 d.

 

NSGK pirmininkas, konservatorių simpatija žaliasis valstietis V. Bakas pakviestas atsikvošėti

48
Paskelbta: 2017-04-21 07:53 Autorius: ekspertai.eu
NSGK pirmininkas, jaunuoju entuziastų tituluojamas žaliasis valstietis V. Bakas (dešinėje). Nuotr. facebook.com
NSGK pirmininkas, jaunuoju entuziastų tituluojamas žaliasis valstietis V. Bakas (dešinėje). Nuotr. facebook.com

Sei­m​e balandžio 18 d. svarstant​ nu­ta­ri­m​ą​ „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Nacio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to at­lik­to parla­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lietu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio ry­šių ga­li­mai ke­lia­mos grėsmės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir ga­li­my­bių ini­ci­juo­ti ap­kal­tos pro­ce­są išvados“, socialdemokratas Artūras Skardžius pakvietė Seimo Nacionalinio gynybos ir komiteto (NSGK) pirmininką, žaliajį valstietį Vytautą Baką atsikvošėti.​

„​K​vies­čiau net ir ko­mi­si­jos, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pirmininką tie­siog at­si­kvo­šė­ti, ką mes da­ro­me? Ap­kal­ta yra tei­si­nis pro­ce­sas. Mes jį su­pla­ka­me su po­li­ti­niu pro­ce­su, pra­de­da­me kal­bė­ti apie Tė­vy­nės išdavimą. Ger­bia­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs aiškiai iš tri­bū­nos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­kė­te: „Štai, kal­ti­nu ko­le­gą, to­kį pat man­da­tą tu­rin­tį ki­tą Sei­mo na­rį, kad jis pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą pa­gal Baudžiamo­jo pro­ce­so ko­dek­so 118… ir sep­ty­ne­ri me­tai lais­vės at­ėmi­mo.“ Čia sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Kas jums da­vė tą tei­sę? Ką, jūs pro­ku­ro­ras esa­te? Ar tiesiog šian­die­ną pa­si­ju­to­te at­si­sė­dęs į Sei­mo na­rio kė­dę, kad esa­te, na, sakyki­me, vi­sa­ga­lis? Jums man­da­tą su­tei­kė to­kį pat tau­ta, kaip ir kiek­vie­nam čia esan­čių, to­dėl de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je tik­rai ne­rei­kė­tų im­ti pa­vyz­džio iš V. Pu­ti­no, iš ki­tų kai­my­ni­nių vals­ty­bių ir ne­si­elg­ti, ir ne­kur­ti po­li­ti­nių pro­ce­sų“​, - žaliajam valstiečiui pastabą pasakė A. Skardžius.​
 
​Savo pasisakyme A. Skardžiu​s priminė „Ma­žei­kių naf­tos“ pa­do­va­no­ji­mą „William­sui“, ku­ris pa­do­va­no­jo ją „Ju­kos“ – ru­sų kom­pa­ni­jai“

„Itin svar­bus Lie­tu­vai ob­jek­tas bu­vo ati­duo­tas už dy­ką. La­bai gud­riai su­kur­pus mo­de­lį, ati­duo­si­me šiaip drau­giš­kai vals­ty­bei, o po to ji ati­teks ru­sams“, - konservatorių nuopelnus tėvynei priminė politikas.

„2011 m. gruo­džio 21 d. „Ro­sa­to­mo“ „Nu­kem“ kom­pa­ni­jai A. Sek­mo­ko vadovau­ja­mas A. Da­ru­lis, ato­mi­nės… val­dy­bos pir­mi­nin­kas, pa­si­ra­šo kar­tu su ponu Ž. Jurk­šu, tuo­me­ti­niu di­rek­to­riu­mi, 73 mln. do­va­ną, tai yra fak­tas. Jei­gu mes kal­ba­me apie mū­sų ko­le­gą po­ną M. Bas­tį, tai jis ne­pa­da­rė jo­kių veiks­mų, aš ne­gir­dė­jau iš čia kal­ban­čių. O štai 73 mln. eu­rų – fak­tas, iš­pum­puo­ta. Klausi­mas, ka­da pro­ku­ra­tū­ra pra­dės tir­ti šį klau­si­mą?“, - klausė A. Skardžius.

Pasak parlamentaro, „2012 m. rug­pjū­čio 29 d. dar A. Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės tuo me­tu vie­nas at­sa­kin­gas pa­rei­gū­nas pa­si­ra­šė su „Lu­koi­lo“ įmone LITASCO su­tar­tį ir ati­davė stra­te­gi­nį ob­jek­tą val­dy­ti ru­sų kom­pa­ni­jai trejiems me­tams.

„Ža­la, pi­ni­gai mo­ka­mi už nie­ką. Tai mo­ka­mi už tai, kad ne­si­nau­do­ja Krem­liaus kom­pa­ni­ja. Tai kiek pi­ni­gų kam nu­by­rė­jo į ki­še­nes? Vi­so­kių kal­bų čia sklai­do. Jei­gu mo­ka ofi­cia­liai už ne­si­nau­do­ji­mą, tai kiek ne­ofi­cia­liai tų pi­ni­gų nu­by­rė­jo kaž­kam į ki­še­nes? „Bal­tij­ska­ja“ ato­mi­nės elek­tros pla­nuo­ja­mas im­por­tas ku­rios kom­pa­ni­jos? Aš ma­nau, kad at­ski­ro ty­ri­mo rei­kia įta­kin­gų kon­ser­va­to­rių vei­kė­jų šei­mos na­rių ver­slui Ru­si­jo­je, jis ne­įma­no­mas be Krem­liaus glo­bos, ty­ri­mo. Ger­bia­mie­ji, su­si­kaup­ki­me, vis­kas dar yra prieš akis“, - nurodė A. Skardžius.

Kelis žodžius socialdemokratas tarė ir konservatoriui Jurgiui Razmai.

„O da­bar po­rą žo­džių po­nui J. Raz­mai apie SGD ter­mi­na­lą. SGD ter­mi­na­lo, t. y. ši­to lai­vo su iš­du­ji­ni­mo įran­ga, kai­na – 250 mln. do­le­rių, tiek mo­kė­jo „LNG Limi­ted“ Ko­rė­jos sta­ty­to­jams. Mes tu­rė­si­me su­mo­kė­ti, jei­gu dar no­rė­si­me jį ir nu­si­pirk­ti, apie 900 mln. USD. Tai čia nau­da ar ža­la vals­ty­bės ener­ge­ti­niam sau­gu­mui? Taip iš­pum­puo­ti į Ber­mu­dus pi­ni­gus, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai!“, - sugėdino tikraisiais Lietuvos patriotas save vadinančios grupuotės narius A. Skardžius.

Jis patarė jiems geriaus patylėti ir neinterpretuoti dar visai žalio politiko, žaliojo valstiečio V. Bako entuziazmo.

„Jūs ge­riau tik pa­ty­lė­ki­te, o ne ban­dy­ki­te ką nors in­ter­pre­tuo­ti pa­si­nau­do­ję kole­gos, ku­ris ne­se­niai pra­dė­jo dirb­ti čia, Sei­me… Tik­rai en­tu­zias­tin­gas ir taip to­liau, bet šian­dien jis jus vi­sus pra­no­ko. Lin­kiu jums sėk­mės, bet mes nežaiski­me su deg­tu­kais ant pa­ra­ko sta­ti­nės, nes ne­aiš­ku, kas to­liau. Gal bus sprog­di­na­mi ab­ro­ma­vi­čiai, gal ge­le­žin­ke­lio til­tai, gal kar­to­sis Pa­kau­nės įvy­kiai ar A. Pet­ru­se­vi­čiaus is­to­ri­jos?“, - nemalonius klausimus konservatoriams kėlė A. Skardžius.

Susiję:

M. Bastys ryšius su Rusijos FSB pareigūnais užmezgė labai seniai – dar 2000 m., vos išrinktas į Seimą

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
48. Ligonis pas daktarą
(2017-04-23 22:31:25)
(198.50.158.140) Parašė:

Šizofrenikas - -aaaaaaa-a-a-a-a , mane Rusai puola! Daktaras: nurimkite pacientas, ramiai, nes Rusiją valdo vien ž.y.dai. Jūs ne ten nusitaikėte.47. landsbergio kuris sugriove sovietu sajunga,
(2017-04-23 22:29:12)
(84.46.252.174) Parašė:

negali pakesti landsbergio kuris sugriove sovietu sajunga,( 16.komentaras Diana), ----------------------------Esant poreikiui, ką nors sugriauti, KVIESKITE SPECIALISTĄ.....46. murzius
(2017-04-23 16:30:43)
(46.249.166.141) Parašė:

Aš iš VBS agentūros sužinojau, kad p. Bakas kels savo kandidatūrą LT prezidento rinkimuose. O ką, visai neblogas prezidentas būtų. Pagrindinius Lietuvos politikos principus jau baigia įsisavinti (1. rusai puola, 2. yra savi ir svetimi, 3. visi svetimi yra KGB agentai ir t.t.). Puikiai vadovaujasi Stalino posakiu apie keršto saldumą (deja negaliu pacituoti), taigi ponui Skardžiui netrukus "atsirūgs". Na o sprendžiant pagal kai kuriuos komentarus - šansų p. Bakas tikrai turi.45. 37
(2017-04-23 11:06:26)
(78.58.190.71) Parašė:

Skardžius senai ta daro, bet ar kas nors jį girdi44. vsio zakono
(2017-04-22 23:37:01)
(37.190.26.194) Parašė:

Atvirai sakau, kad Leningrado kailių fabriko prostitutė su savo kgbistine-komunistine-konservatnikų vagių gauja išvogė Snoro klientų pinigus.43. Jonis To P.S..
(2017-04-22 17:05:12)
(5.20.244.73) Parašė:

Nesileiskme iš debesų ant žemės. Esame JAV ir RU paribio konflikto STRATEGINIŲ Interesų zonoje. Virš mūsų, nekreipiant Dėmesio į mūsų Visų Pollikų Nuomonę, mūsų Nepliklausomybę,( NEUTRALITETĄ- kuris nefiksuotas), gyventojų saugumą, menąmą pasiruošimą Atominam Puolimui, Rezultate turime... Absoliutų nulį. Jezau... Jie nežino ką daro...42. Jonis P.S.
(2017-04-22 16:39:35)
(5.20.244.73) Parašė:

Mūsų Media, net L TV Žiniose, Nerodomas Islandijos Demokratinės Visuomenės vystymosi Pavyzdys. Kova su Islandijos valdininkų aferomis ir korupcija, atsakas tam, savivaldos rinkimai. Net nuostabu , GAL mes ne Europoje? O gal Š.korejoje?41. Jonis
(2017-04-22 16:22:59)
(5.20.244.73) Parašė:

Tai tiesiginės Atsakomybės Principas; -Kaimyne, aš su savo šeima,visais giminaičiais Atidaviau Balsą tau, Bet TU nesiskatai su mūsų bendruomenės interesais. Kitą kartą Tavęs nerinksime. P.S. Toks turi būti DEMOKRATIJOS modelis.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras