2018 m. spalio 21 d.

 

Lietuvos ir Rusijos ekonominiuose santykiuose – pavasaris?

11
Paskelbta: 2018-01-10 11:03 Autorius: Dr. Nerijus Mačiulis, „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas
N. Mačiuslis. Nuotr. swedbank.lt
N. Mačiuslis. Nuotr. swedbank.lt

Nau­jau­si eks­por­to duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vos pre­ky­bi­niai ry­šiai su Ru­si­ja in­ten­sy­vė­ja – per­nai mū­sų ša­lies eks­por­tas į šią rin­ką au­go net 28 pro­cen­tais. Kas sly­pi už šių au­gi­mo skai­čių ir ko iš pre­ky­bi­nių san­ty­kių su Ru­si­ja ti­kė­tis atei­ty­je?

Praė­ju­siais me­tais Lie­tu­va į Ru­si­ją eks­por­ta­vo pre­kių už maž­daug 3,5 mi­li­jar­do eu­rų, ir tai su­da­rė be­veik 15 pro­cen­tų vi­so Lie­tu­vos eks­por­to. Ru­si­ja iš­lie­ka di­džiau­sia Lie­tu­vos eks­por­to rin­ka, ge­ro­kai lenk­da­ma ki­tas pir­mo­jo pen­ke­tu­ko ša­lis – Lat­vi­ją, Len­ki­ją, Vo­kie­ti­ją ir JAV. Ta­čiau čia yra svar­bių niuan­sų – di­džio­ji eks­por­to į Ru­si­ją da­lis yra ne Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tos ar užau­gin­tos pre­kės, o reeks­por­tas. Tuo tar­pu si­tua­ci­ja su eks­por­tu į Vo­kie­ti­ją ar JAV yra ki­to­kia – į šias ša­lis iš Lie­tu­vos ve­ža­mos pre­kės yra lie­tu­viš­kos kil­mės.

Lie­tu­vos ga­min­to­jų ir ūki­nin­kų pri­klau­so­my­bė nuo Ru­si­jos su­ma­žė­jo po to, kai 2014 me­tų va­sa­rą Ru­si­ja už­drau­dė dau­ge­lio mais­to pro­duk­tų im­por­tą iš ES ir ki­tų Va­ka­rų vals­ty­bių. Iki šio em­bar­go lie­tu­viš­kos kil­mės pre­kių eks­por­tas su­da­rė apie 600 mi­li­jo­nų eu­rų per me­tus, o per­nai ne­sie­kė nei pu­sės šios su­mos. Šiuo me­tu tik 2 pro­cen­tai lie­tu­viš­kos kil­mės pre­kių eks­por­to ten­ka Ru­si­jos rin­kai. Pa­gal šį ro­dik­lį Ru­si­ja ne­be­pa­ten­ka tarp 15 di­džiau­sių lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos eks­por­to rin­kų.

Tie­sa, pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mai ty­čia ar ne­ty­čia bu­vo ir iš­lie­ka šiek tiek sky­lė­ti – kai ku­rios už­draus­tos lie­tu­viš­kos pre­kės vis tiek pa­sie­kia Ru­si­jos rin­ką. Tai ge­rai iliust­ruo­ja lie­tu­viš­kų pie­no pro­duk­tų eks­por­to sta­tis­ti­ka – iš kar­to po em­bar­go pri­tai­ky­mo eks­por­tas į Ru­si­ją kri­to be­veik iki nu­lio, ta­čiau eks­por­tas į Bal­ta­ru­si­ją išau­go dau­giau nei 10 kar­tų. Ti­kė­ti­na, kad di­de­lė da­lis įvež­tų lie­tu­viš­kų pie­no pro­duk­tų Bal­ta­ru­si­jo­je su­var­to­ti ne­bu­vo.

Be to, ne­rei­kė­tų per daug su­men­kin­ti ir reeks­por­to. Ne vi­sa­da tai yra tik kaž­ko­kių Va­ka­ruo­se pa­ga­min­tų pre­kių per­ve­ži­mas į Ru­si­jos rin­ką, iš ku­rio už­dir­ba tik trans­por­to ir san­dė­lia­vi­mo sek­to­rius. Kai ku­rios pre­kės yra per­dir­ba­mos, su­ren­ka­mos iš at­ski­rų de­ta­lių, o, pa­vyz­džiui, Ru­si­jos rin­kai skir­ti ba­na­nai ga­li bū­ti no­ki­na­mi Lie­tu­vo­je esan­čio­se no­ki­ni­mo ka­me­ro­se.

Ru­si­ja taip pat iš­lie­ka pir­mo­je vie­to­je tarp ša­lių, iš ku­rių Lie­tu­va im­por­tuo­ja dau­giau­siai pre­kių. Tie­sa, be­veik 80 pro­cen­tų im­por­to iš šios ša­lies yra naf­ta ir gam­ti­nės du­jos, ku­rioms Lie­tu­va da­bar jau tu­ri ir al­ter­na­ty­vių tie­ki­mo šal­ti­nių. Ru­si­ja pir­mo­je vie­to­je iš­lie­ka ir pa­gal pa­slau­gų eks­por­tą, ta­čiau be­veik vi­są jį su­da­ro tik trans­por­to pa­slau­gos.

Šiek tiek kuk­liau at­ro­do in­ves­ti­ci­jų srau­tai tarp Lie­tu­vos ir Ru­si­jos. Nuo 2014 me­tų Ru­si­jos in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo maž­daug dvi­gu­bai ir da­bar su­da­ro tik 1,7 pro­cen­to vi­sų tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų. Ne­pai­sant Ru­si­jos eko­no­mi­kos nuo­smu­kio, san­kci­jų ir po­li­ti­nio nea­pib­rėž­tu­mo, Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jos Ru­si­jo­je pa­sta­rai­siais me­tais šiek tiek au­go ir per­nai su­da­rė 4 pro­cen­tus vi­sų in­ves­ti­ci­jų už­sie­ny­je.

Tai­gi, ne­pai­sant šal­tų po­li­ti­nių san­ty­kių, Lie­tu­vos ir Ru­si­jos eko­no­mi­niai ry­šiai iš­lie­ka gy­vy­bin­gi. Pre­ky­bi­niai san­ty­kiai at­si­ga­vo ne dėl po­ky­čių po­li­ti­nė­je erd­vė­je ar san­kci­jų – čia di­de­lių po­ky­čių grei­čiau­siai ne­bus ir ar­ti­miau­siais me­tais. Ta­čiau at­si­gau­nant Ru­si­jos eko­no­mi­kai, jos gy­ven­to­jai no­ri įsi­gy­ti vis dau­giau il­ga­lai­kio var­to­ji­mo pre­kių, o įmo­nės įvai­riau­sių įren­gi­mų. Šias pre­kes sėk­min­gai eks­por­ta­vo ir, ti­kė­ti­na, to­liau eks­por­tuos Lie­tu­va.

Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos gra­vi­ta­ci­jos teo­ri­ja tei­gia, kad at­stu­mas yra vie­nas iš svar­biau­sių veiks­nių, le­mian­čių pre­ky­bos in­ten­sy­vu­mą tarp ša­lių. Net jei mums ne­pa­tin­ka mū­sų kai­my­nų ver­ty­bės ar el­ge­sys nak­tį, mes neiš­veng­si­me bent kai ku­rių eko­no­mi­nių san­ty­kių su jais – drau­ge teks spręs­ti sto­go re­mon­to, laip­ti­nės ap­švie­ti­mo ar šiukš­lių iš­ve­ži­mo klau­si­mus.

Šaltinis: swedbank.lt

Keli susiję:

Didelė imigracija – būsimas Lietuvos ekonominės pažangos variklis    

„Swedbank“ vyr. ekonomistas N. Mačiulis: teigiantys, kad įvedus eurą „viskas pabrango“, laikosi labai ypatingos dietos  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
11. stasys
(2018-01-10 20:27:02)
(90.130.149.227) Parašė:

Neblogas komentaras ypač ta dalis cit. "drau­ge teks spręs­ti sto­go re­mon­to, laip­ti­nės ap­švie­ti­mo ar šiukš­lių iš­ve­ži­mo klau­si­mus." Žinant kaiminėlio potrauki "na-chaliavčik" bus visada paprasčiau apsieiti ir be jo paslaugu .:)10. adas
(2018-01-10 20:26:02)
(78.58.118.169) Parašė:

eksportavo prekiu uz 3,5 milijardu euru ... galva issiplauk.9. Taip
(2018-01-10 19:04:22)
(87.247.108.210) Parašė:

lazdele mostelėjo, tiesa šiek tiek rezervuotai, Lietuvos šeimininkė, ES nukirtus finansavimą nepriklausomybę nuo Rusijos palaikomiems projektams. Tokia Briuselio valia - reikia gyventi draugiškai.8. to 1
(2018-01-10 17:00:54)
(176.31.215.158) Parašė:

youtube.com/channel/UC0n1ey8QX3aeHyzfKnnlkVg7. suldu
(2018-01-10 16:39:53)
(82.135.249.117) Parašė:

"ekonomistai" nesusitaria kaip vertinti duomenis...Uzvakar buvo straipsnis, kad 2 metus is eles mazeja, dabar straipsnis, kad, jau, vel auga....kazkuris meluoja. Klausimas kuris: ar valstybinis ekonomistas, ar privatus?6. Nu jo...
(2018-01-10 12:36:43)
(188.69.194.97) Parašė:

Nesupratau.... Pagal dar taip nesenai tautinio politikumo dainuotas dainas išeitų, kad ant įvestų sankcijų padėjęs skersą člieną, Mačiulis džiaugiasi didėjančia prekyba su rusais ir tuo pačiu pateisina Rusijos "agresiją" Donbase ir Krymo "okupaciją". Kaži tai oficiali banko pozicija? Prezidentūros? Seimelio? Ir ką pasakys "dėdulė" Landsbergis ir apskritai visas beretynas...?5. kazkas
(2018-01-10 12:00:51)
(191.101.250.60) Parašė:

turteja - kodel Swedbank naujuose paslaugu planuose vel skutami klijentai: negana to kad uz kiekviena pervedima, t.y. tik bakstelejima klavisu, nuskaitoma nuo saskaitos - tai brukamuose paslaugu planuose priv.klijentams jau ivedamas privalomas menesio mokestis ir laimingas vergas gales nusiimt NEMOKAMAI tik nedidele suma NUOSAVU pinigu. Siulomos bekontaktes korteles, tipo, klijentams "patogu", o ar saugu... Vienaip ar kitaip teisus buvo "Overtono lango" kurejas - pirmyn i .......... Arba Pink Floyd - Another Brick In The Wall youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U4. Dzukas
(2018-01-10 11:54:36)
(93.100.87.209) Parašė:

Kavailesnio straipsnio nemaciau. Maciuli, pries rasant bent isnagrinek apie ka rasai. Koks bankas, tokie ir jo ekonomistai.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras