2020 m. sausio 27 d.

 

Lietuva, kaip sąžinės balsas pasauliniame kontekste, vieningai nusiuntė dar vieną signalą Kremliui

4
Paskelbta: 2018-10-02 05:58 Autorius: ekspertai.eu

Seimas rugsėjo 27 d. svarstė rezoliuciją „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos de­le­ga­ci­jos veik­los Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je“.

Projektą pristatė buvęs konservatorius, dabar žaliasis valstietis Egidijus Vareikis.

„Siū­lo­me jums pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, kaip ir bu­vo pa­sa­ky­ta, „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos de­le­ga­ci­jos veik­los Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je“. Pri­min­siu, kad šią re­zo­liu­ci­ją pa­siū­lė Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad prie jos ruo­ši­mo pri­si­dė­jo taip pat po­nas A. Ku­bi­lius, ku­ris yra, kaip ži­nia, kon­sul­tan­tas Uk­rai­no­je, at­lie­ka vi­suo­me­ni­nes mi­si­jas. Ši re­zo­liu­ci­ja yra dėl dvie­jų, sa­ky­čiau, es­mi­nių to­kių da­ly­kų.

Vie­nas. 2014 me­tais, kaip jūs vi­si ži­no­te, Ru­si­ja oku­pa­vo ir anek­sa­vo Kry­mą, vė­liau pra­si­dė­jo Ru­si­jos ins­pi­ruo­ti, re­mia­mi ka­ri­niai veiks­mai Ry­tų Uk­rai­no­je ir ši veik­la ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ta Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je. Asam­blė­ja, Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė Asam­blė­ja, ku­riai pri­klau­so ir Lie­tu­vos Sei­mo at­sto­vai, aš­tuo­ni Lie­tu­vos Sei­mo at­sto­vai, pri­ėmė spren­di­mą, at­si­žvelg­da­ma į tai, kad Ru­si­ja el­gia­si pa­žeis­da­ma iš tik­rų­jų ne tik vals­ty­bių tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mo prin­ci­pus, žmo­gaus tei­ses, bet ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos sta­tu­tą, ap­ri­bo­ti Ru­si­jos de­le­ga­ci­jos tei­ses Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je. Ap­ri­bo­ti Ru­si­jos de­le­ga­ci­jos tei­ses. Kon­kre­čiau kal­bant, tos tei­sės bu­vo ap­ri­bo­tos tuo, kad Ru­si­jos de­le­ga­tai ne­te­ko tei­sės bū­ti ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais, bū­ti ra­por­tų ren­gė­jais, ne­te­ko tei­sės bal­suo­ti ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se, taip pat ne­te­ko tei­sės rink­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jus ir kai ku­riuos ki­tus Eu­ro­pos pa­rei­gū­nus.

Tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad Ru­si­ja kaip nors pa­ša­li­na­ma iš Eu­ro­pos Ta­ry­bos. Ru­si­ja pa­gal sta­tu­tą yra pil­na­tei­sė Eu­ro­pos Ta­ry­bos na­rė. Ru­si­jos at­sto­vai da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Ta­ry­bos mi­nist­rų su­si­ti­ki­me. Tai yra mi­nis­te­ri­jos lyg­muo. At­si­žvelg­da­ma į Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos spren­di­mą, Ru­si­jos de­le­ga­ci­ja tam tik­ra pras­me sus­pen­davo sa­ve. Ru­si­jos at­sto­vai ne­at­vyks­ta į ei­li­nius po­sė­džius, siun­čia tik sa­vo tam tik­rus at­sto­vus – emi­sa­rus, ku­rie lyg ir iš­reiš­kia Ru­si­jos po­zi­ci­ją, bet for­ma­liai da­ly­vių są­ra­šuo­se kaip ir ne­pa­si­ra­šo.

Po ket­ve­rių me­tų, šie­met, at­si­ra­do ini­cia­ty­va pa­ban­dy­ti su­grą­žin­ti Ru­si­jos vi­sas tei­ses Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je. Tą ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti ga­nė­ti­nai šiurkš­čiu ir kar­tu keis­tu bū­du – pa­kei­čiant Eu­ro­pos Ta­ry­bos Asam­blė­jos sta­tu­to tam tik­rus straips­nius. Aš esu sa­kęs tą Eu­ro­pos Ta­ry­bos po­sė­dy­je, kad ban­do­ma tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis spręs­ti po­li­ti­nius klau­si­mus. Tai yra ga­nė­ti­nai pa­vo­jin­gas pre­ce­den­tas, ku­ris iš tik­rų­jų at­ei­ty­je leis­tų ir ki­toms ša­lims ne­si­lai­ky­ti sta­tu­to, ne­pai­sy­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos spren­di­mų.

Tai­gi, trum­pai šne­kant, at­si­žvelg­da­ma į tai, Lie­tu­va (ma­nau, kad kai ku­rios ki­tos ša­lys ir­gi taip elg­sis) griež­tai pa­si­sa­ko ir siū­lo Sei­mui pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jai, skel­bian­čiai ke­le­tą da­ly­kų.

Vie­nas. Mes la­bai ap­gai­les­tau­ja­me, kad vis dėl­to Eu­ro­pos Ta­ry­ba, ku­ri su­kur­ta kaip tam tik­ras kon­sul­ta­ci­nis or­ga­nas, kaip ge­riau tvar­ky­ti mū­sų kon­ti­nen­tą, kaip už­tik­rin­ti žmo­gaus tei­ses, virs­ta mū­šio lau­ku, ku­ria­me su­si­ker­ta įvai­rių ša­lių in­te­re­sai. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti, to­dėl mes ra­gi­na­me re­zo­liu­ci­jos teks­te vi­sas ša­lis, kar­tu ir Ru­si­ją, lai­ky­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos sta­tu­to ir pri­im­tų spren­di­mų. Taip pat pri­me­na­me, de­ja, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad Ru­si­jos pu­sė ne­si­lai­ko ne tik šio spren­di­mo. Ru­si­jos pu­sė yra sa­vo­tiš­kai (ne­ži­nau, gal čia ka­bu­tė­se) sko­lin­ga ir Bal­ti­jos vals­ty­bėms, nes po to, kai ji­nai bu­vo pri­im­ta į Eu­ro­pos Ta­ry­bą, ji­nai pri­ža­dė­jo kai ku­rių da­ly­kų ir Bal­ti­jos vals­ty­bėms, t. y. tam tik­ras kom­pen­sa­ci­jas trem­ti­niams ir dar daug ko, bet nie­ko to ne­pa­da­rė.

Mes iš es­mės ra­gi­na­me, vie­šai ra­gi­na­me, Sei­mo var­du no­ri­me pa­ra­gin­ti Ru­si­ją ir ki­tas Eu­ro­pos Ta­ry­bos ša­lis griež­tai lai­ky­tis sta­tu­to ir pri­im­tų įsta­ty­mų, taip pat ra­gi­na­me ir siū­lo­me Lie­tu­vos at­sto­vams Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je (jų, kaip sa­kiau, yra aš­tuo­ni) ne­pa­lai­ky­ti jo­kių pro­jek­tų, ku­rie ban­dy­tų tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis ar at­ga­li­ne da­ta pa­keis­ti anks­čiau Eu­ro­pos Ta­ry­bos pri­im­tus spren­di­mus.

Tai­gi vi­sa tai mes pa­ban­dė­me… Taip pat no­riu pa­dė­ko­ti ko­le­gai A. Ažu­ba­liui, pa­ban­dė­me su­trauk­ti į to­kį trum­pą do­ku­men­tą, ku­ris yra pa­teik­tas jū­sų teis­mui. Siū­lo­me šią re­zo­liu­ci­ją pri­im­ti, juo­lab kad be­veik po dvie­jų sa­vai­čių, spa­lio 8 die­ną, pra­si­de­da ei­li­nė Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos se­si­ja, ku­rio­je Ru­si­jos na­rys­tės klau­si­mas iš tik­rų­jų bus svars­to­mas. Ačiū“, - pasakė E. Vareikis.

M. Puidokas

Žaliasis valstietis Mindaugas Puidokas palaikė rezoliucijos iniciatyvą.

„Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti E. Va­rei­kio pri­sta­ty­tą re­zo­liu­ci­ją. Iš tik­rų­jų ne­įvy­ko, kal­bant apie Ru­si­jos el­ge­sį, jo­kių pa­si­kei­ti­mų, dėl ko bū­tų ga­li­ma at­lik­ti tuos veiks­mus. Aš ma­nau, kad šiuo at­ve­ju Lie­tu­vos nuo­mo­nė ir spren­di­mas kaip są­ži­nės bal­sas tik­rai vi­sa­me tiek eu­ro­pi­nia­me, Eu­ro­pos Ta­ry­bos, tiek pa­sau­li­nia­me kon­teks­te yra svar­bus da­ly­kas“, - pasakė M. Puidokas. 

Taip pat palaikymo žodžius rezoliucijai tarė konservatorius Žygimantas Pavilionis ir liberalė Aušrinė Armonaitė.

Po viso kalbų rezoliuciją dėl Rusijos Seimas vieningai priėmė – iš 78 balsavusių Seimo na­rių 77 buvo už, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

Susiję:

Du konservatoriai, socialdemokratas ir žaliasis valstietis iš JAV atvežė labai aiškų signalą

Žaliasis valstietis pagyrė prezidentę už jos metinio pranešimo gilumą ir nurodytas gaires

M. Puidokas: gimsta stiprūs ryšiai

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
4. Reiketu pripazinti
(2018-10-03 09:21:35)
(78.56.75.110) Parašė:

- jokiu pasikeitimu neivyko ir is LT puses. Tuo tarpu Rusai per keturis rusofobines isterijos metus Lietuvos taip ir neuzpuole .. Mano galva dabar LT diplomatu zingsnis3. Dzukas
(2018-10-02 19:49:37)
(93.100.87.209) Parašė:

ETPA yra konsultatyvinis niekalas. Rusai yra vieni is stambiausiu moketoju islaikyti si "plepiu" kluba. Jokiu apribojimu rusai nepriims, jie tiesiog paliks ta bereiksme ETPA. Visa ES durnyste yra tame, kad prikure ivairaus lygio bereiksmiu biurokratu.2. Nu jo...
(2018-10-02 09:50:07)
(188.69.210.214) Parašė:

Įdomus tas sąžinės balsas, statantis paminklus žydšaudžiams ir liaupsinantis karo nusikaltimus vardan visuotinės Tautos gerovės...1. U-2
(2018-10-02 09:04:39)
(89.116.124.39) Parašė:

Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti E. Va­rei­kio sugryzima y alkoholizmo ir gal net paleistuvystes(jeigu pajegs) liuna. Tada jis budavo girtas ir visi pateisindavo ir netgi atjausdavo jo durnuma.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras