2020 m. sausio 29 d.

 

Gauja jaučiasi Lietuvoje visagalė nugalėtoja

5
Paskelbta: 2012-06-24 14:43 Autorius: Dr. Letas Palmaitis

Mano bandymas daryti poveikį ateinančiam teismui (trukdymas teisėjų kolegijai pagal LR BK 231 str.)

Artėjant birželio 28 d., kada teismas paskelbs sprendimą dėl Eglės Kusaitės apeliacijos po jai inkriminuoto prokuroro Justo Lauciaus įžeidimo, jau laikas prisiminti ir pačios Kusaitės pagrindinę bylą. Ši byla nėra joks kažkieno apsirikimas, bet precedento neturėjęs atvejis, kai valstybė išduoda savo pilietę kitos valstybės interesams. Pagal Eglei Kusaitei keliamą kaltinimą terorizmu jai gresia kalėjimas iki 20 metų ("tarptautinės teroristinės grupės kūrimas", LR BK 250-6) arba iki gyvos galvos (prokurorų džiaugsmas - "strateginio objekto sprogdinimas" - savaime aišku, LR BK 250-4 mini Lietuvos arba Lietuvos karo sąjungininkės - matyt Rusijos? - objekto sprogdinimą).

Yra du neginčijami faktai: 1) Eglė Kusaitė jokio "strateginio" ar kokio kito "objekto" nėra susprogdinusi (LR BK kol kas dar nenumato bylos už norus ir mintis), 2) ji nesukūrė jokios tarptautinės teroristinės organizacijos, nes pačią "kūrėją" neva turėjusių užverbuoti maskviečių Magmadovų byloje, taip pat jiems paskelbtuose nuosprendžiuose, jokia Eglės Kusaitės "tarptautinė teroristinė organizacija" net nėra minima!

Taip pat yra faktas, kad ne Rusijos FSB / KGB surado ir įkalino "teroristus" Magmadovus (rusų jau kelis šimtmečius užgrobtame ir sukilusiame Kaukaze, kuris laikomas "Rusijos teritorija", net ir tarptautinių organizacijų duomenimis, Maskvos marioniečių bei FSB gaujõs kasdien grobiami, užmušami ir po to skelbiami nukautais teroristais jauni tikintys musumonai, o pačioje Rusijoje užtenka būti čečėnu, kad pagal įkundimą iškeltų bylą už terorizmą - plg. Mutazalijevos bylą, 9 metai už nieką!).

"Teroristus" Magmadovus įskundė ir "surado" Maskvai uolusis Lietuvos VSD - tai aišku jau iš Tomo Čyvo paskelbto FSB atstovo kontradmirolo V. Didyk 2010 sausio 11 d. laiško Nr 63 VSD vadovo pareigas ėjusiam Romualdui Vaišnorui:

"2009 m. spalyje iš Jūsų [rusiškai от Вас oficialiame lietuviškame vertime išleista - sąmoningai suklastota - L.P.] FSB adresu gauti duomenys apie tai, kad 2009 m. rugpjūtyje-spalyje Lietuvos pilietė Eglė Kusaitė, musulmoniškas vardas "Aziza", gimusi 1989 04 19, buvo užverbuota nenustatytų Rusijos Federacijos piliečių Apti ir Aišos (kurie yra abonentai telefonų [nurodomi VSD iš E. Kusaitės išgauti jos draugų telefonų numeriai - L.P.]) /.../, kad įvykdytų Maskvoje teroro aktą. Rusijos FSB realizuojant operatyvinius paieškos veiksmus, nustatyta, kad faktiniai telefonų vartotojai yra Magomadova Ajši Sultanovna, gim. 1988 05 04, /.../ Magomedov Apti Sultanovič, 1979 04 01".

Iš kruvinos organizacijos vadeivos laiško matome, kad VSD buvo jam pranešęs, neva Eglė ruošiasi sprogdintis Maskvoje (slaptos "agentės" versija - prie Dūmos). Kai netikėtas viešumas ėmė varyti bylos autorius į kampą, prasidėjo įvairiausios fantazijos patikslinant Kusaitės sprogdinimo vietą kažkur Čečėnijoje žmonių minioje, paskui - karinėje bazėje Čečėnijoje. Ko verti visi šie išsisukinėjimai, matome iš Klaipėdos saugumiečio Dainiaus Noreikos  2012 03 21 apklausos E. Kusaitės teisme: "Į klausimą, kur ji ruošėsi susisprogdinti ir kaip, pareigūnas atsakė: „Aš tų detalių nepamenu.“ Keletą kartų perklaustas, jis siūlė klausti pačios kaltinamosios. Jis tik atsiminė, kad E. Kusaitė buvo gavusi pinigų kelionei į Maskvą iš savo draugų Apti ir Aišat Magmadovų, kurie vėliau nuteisti Maskvoje, bendradarbiaujant Rusijos ir Lietuvos teisėsaugai."

Štai kaip: "detalių" VSD nepamena, svarbu tik, kad Eglė kažkur planavo sprogdintis, nesvarbu kur, nes juk visi mato, kad Apti ir Aišat Magmadovai yra nuteisti Maskvoje!

Taigi Kusaitės terorizmui įrodyti reikėjo Magmadovų teismo, o Magmadovamas apkaltinti reikėjo "užverbuotos" Kusaitės!

O juk laiške kruvinam kontradmirolui VSD aiškiai pasufleravo, kad Kusaitė nori susisprogdinti ne kur nors karinėje bazėje Čečėnijoje, bet būtent Maskvoje!

Šitaip Lietuvos "saugumas" išduoda savus piliečius nežinia kokiems purviniems banditams pirmai progai pasitaikius (juk reikia pateisinti iš ES gautų pinigučių "panaudojimą"!). Taigi būkime tikri: valdžią Lietuvoje užgrobusiems niekšamas tas pats, kurį savo "saugomą" pilietį sunaikinti, ar tai Pociūnas, ar Kedys, ar mažametė Kedytė ar bet kuris iš mūsų!

Tame pačiame posėdyje į klausimą, ar įsitraukimas į Čečėnijos išsivadavimo judėjimo veiklą būtų, Lietuvos požiūriu, nusikaltimas ir terorizmas, D. Noreika atsakė, kad tai būtų nusikaltimas, jei į veiklą įsitraukiama neteisėtai. Jis patvirtino, kad susisprogdinimas Rusijos karinėje bazėje būtų neteisėta teroristinė veikla. Nors ir painiodamas terorizmą prieš civilius su diversija prieš karinius objektus, Noreika teisus: pagal Rusijos "teisėtą santvarką" bet kuris išsivadavimas iš jos yra "neteisėtas". Lygiai tas pats galioja Lietuvos pasitraukimui iš SSSR, lygiai tas pats galioja ir Lietuvos pokario rezistentams!

Štai kas "saugo" Lietuvos "laisvę ir nepriklausomybę"!

Pagal Raudonojo Kryžiaus Tarptautinės Komisijos (ICRC) 2005 07 21 apibrėžimą, "jei civiliai tiesiog įsitraukia į karinius veiksmus, jie laikomi "neteisėtais", arba "neprivilegijuotais" kombatantais, kovotojais (tarptautinės teisės sutartys neturi aiškiai išreikštų šių terminų). Už savo veiksmus šie asmenys gali būti teisiami pagal jos sulaikiusios valstybės įstatymus", t.y. Eglė Kusaitė (jei kaltinimas nėra sufabrikuotas) gali būti teisiama tik Rusijos suimta ir tik pagal Rusijos įstatymus, bet ne Lietuvoje pagal (Rusijos!) įstatymus.

Kadangi pagal savo mastą ir istorinį perimamumą Kaukazo Imaratas (KI) yra ne "teroristinė organizacija", kaip bando nemokšiškai aiškinti VSD darbuotojai, bet "tarptautinės bendruomenės" pripažinta arba nepripažinta ir pasmerkta, kuriamą islamo valstybę atitinkanti, išsivadavimo iš kelių šimtų metų Rusijos jungo Šiaurės Kaukazo kovotojų struktūra, kombatantu joje gali būti bet kuris jos priimamas kitos šalies pilietis, jei yra pavaldus oficialioms KI ginkluotosioms pajėgoms (jos susiformavo buvusioos ČRI ginkluotųjų pajėgų pagrindu). Bent taip galima suprasti ir iš žodžio "kombatantas" aiškinimo lietuviškoje Vikipedijoje. Suprantama, kad taptų kombatante, E. Kusaitė turėjo patekti į karo teritoriją (Rusijos valstybę), tapti IK ginkluotųjų pajėgų kovotoja (V. Didykas mini sufantazuotą Muhanadą, kuris tuo metu jau buvo nukautas), o to ji nepadarė. IK vykdė (iki amyro Dokku Umarovo draudimo susidarius revoliucinei situacijai Rusijoje) ir tikrus teroro (keršto) aktus prieš rusus civilius, tačiau tokio tikro terorizmo (ne karinės diversijos) Eglei Kusaitei niekas konkrečiai neinkriminavo.

Su kuo draugauja Lietuvos VSD ir kur glūdi Kaukazo karo priežastis, turint norą, galima sužinoti paskaičius kad ir apie kontradmilorolo Didyko tautietį generolą Šamanovą čia.

Pora žodžių apie VSD ir teismų patriotizmą, kai vienas praneša apie Rusijos pavojus, o kiti, kvailių džiaugsmui, pasmerkia Algirdą Paleckį už blogus pasisakymus. Be abejo, ardomoji Rusijos veikla intensyvėja. Tačiau vien nuo šio fakto konstatavimo Rusijai nei šilta, nei šalta. Be abejo, Algirdas Paleckis skleidė ne šiaip savo nuomonę, bet niekšybės (per Maskvos portalą, Rusijos remiamas). Tačiau teisti asmenį už neteisingus pasisakymus yra geras precedentas teisti ir už teisingus. Juk pasisakymų teisingumas ar neteisingumas išryškėja būtent per pačius pasisakymus ir faktų analizę. Kokie įstatymai dėl "neigimų" bebūtų priimami visame pasaulyje (pvz, už žydų ar armėnų genocido neigimą ar teigimą), tai yra bailių ir uzurpatorių įstatymai, kurie siekia vieno: manipuliuoti žmonėmis, apriboti žodžio ir minties laisvę, įvesti policinę diktatūrą ir globalinę vergovę.

Greit, birželio 28 d., "gerbiamasis teismas" paskelbs sprendimą, ar Eglė kalta apšmeižusi Laucių. Žinoma, paskelbs kalta, tuo niekas neabejoja. Juk jei kalta šmeižtu neradus ar neišgirdus įrodymų (pvz., idiotiško gydytojos pasisakymo apie regėjimo sutrikimą "dėl senatvės"), kad FSB bratuškos ją mušė, tai kaip galima atleisti atvirą įžeidimą bratuškas ginančiam prokurorui! Juk gauja jaučiasi Lietuvoje visagalė nugalėtoja.

O Jūs, VSD / KGB, prokuratūrų ir teismų sėbrai!

Jei vertinti prakeiktos Rusijos genocidus turi teisę kiekvienas laisvas žmogus, jei kiekvienas laisvas žmogus turi teisę svajoti, kaip susprogdinti dvesiančios Rusijos karines galias, ir taip pat turi teisę pagal tarptautines konvencijas, nekeldamas ginklo prieš civilius, bet prieš karius, dalyvauti kombatantu Rusijos valstybės teritorijoje vykstančiame išsivadavimo kare, o Kusaitei sukurta byla sužlugdė jos jaunystės metus ir galbūt visam gyvenimui sveikatą, bet už bylą yra atsakingas prokuroras Laucius, tai negi Kusaitė neturi teisės net emociškai įvertinti tokią jo veiklą?

Ar jau laikote žmones savo vergais?

Nebus šitaip kol visų neišgalabysite!

Dr. Letas Palmaitis

 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
5. pagarba autoriui
(2013-04-25 00:08:53)
(199.48.147.41) Parašė:

ūž drąsa ir teisingus žodžius4. pagarba autoriui
(2013-04-24 22:35:18)
(109.255.12.86) Parašė:

PAGARBA.3. arthur
(2013-04-24 22:34:25)
(88.222.107.223) Parašė:

Su sveikata šiam žmogui tikrai kažkas netvarkoje.... Citata:Jei vertinti prakeiktos Rusijos genocidus turi teisę kiekvienas laisvas žmogus, jei kiekvienas laisvas žmogus turi teisę svajoti, kaip susprogdinti dvesiančios Rusijos karines galias, ir taip pat turi teisę pagal tarptautines konvencijas, nekeldamas ginklo prieš civilius, bet prieš karius, dalyvauti kombatantu Rusijos valstybės teritorijoje vykstančiame išsivadavimo kare... Ko gero apie Rusijos reikalus nei apie Kusaitės prirašyta daugiau...Tai reiškia kalti rusai,bet kad ne,FSB neturi vargšei merginai JOKIŲ PRETENZIJŲ,ja bando nuteisti Lietuvos prokurorai,demokratinės,NATO ir ES narės valdininkai..2. is svedijos
(2012-07-19 15:00:54)
(94.140.44.58) Parašė:

niekada niekur rimtai nekomentavau ir nieko nerasiau,nes nemanau,jog turiu tam moraline teise,bet dabar sakau:imkit pavyzdi is sito ZMOGAUS!1. mikas
(2012-07-10 14:02:06)
(82.135.226.79) Parašė:

Dar yra Lietuvoje pilietiskai rasanciu polieciu.Pagarba DR.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras