2020 m. sausio 20 d.

 

Vidurio Europos bokštas ES pilyje

6
Paskelbta: 2012-09-27 08:51 Autorius: Algirdas Patackas, Nepriklausomybės Akto signataras
Naktinė Budapešto panorama.
Naktinė Budapešto panorama.

Rugsėjo 22 dieną Lietuvoje lankėsi Vengrijos ministras-pirmininkas Viktoras Orbanas, o Vilniaus universitete vyko Lietuvos-Vengrijos forumas, kuriame dalyvavo ir pranešimus skaitė Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius ir Viktoras Orbanas. Skelbiame Algirdo Patacko pranešimą, skaitytą forume.

Vidurio Europos bokštas ES pilyje arba kokiomis esminėmis vertybėmis turi remtis šiandienos Europos integracija

Integruotis, jungtis galima pozityviu ir negatyviu pagrindu. Religiniu požiūriu galima jungtis pagal gerai žinomą „kur du ar trys mano vardu, ten Aš esu“, bet galima ir pagal blogio dėsnius. ES gimime būta abiejų šių nuostatų – vyravo krikščioniškoji, bet latentiniu pavidalu glūdėjo ir antikristinė, kuri išniro 7-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį ir įsigalėjo dabar. Tai pasąmoningai atsispindėjo ir ES simbolikoje – krikščioniškasis pradas pagimdė simbolį su dvylika žvaigždelių mėlyname fone, o antikristinį pradą primena - nelemtai ir gal atsitiktinai – europarlamento pastatas, Babelio bokšto klonas.

Dabar grižkime į Europą, ne į Karolio Didžiojo, bet į naująją, pokario Europą, kuri, atsikvošėjusi nuo trijų pasaulinių karų – pirmojo, antrojo ir šaltojo - ėmėsi kurti naujają šventają Romos imperiją, Europos Sąjungą su dvylika Marijos rožyno žvaigždelių mėlyname jos apsiausto fone. Tai įvykdė trys išmintingi katalikai, tautų, įkūrusių Karolio Didžiojo imperiją, palikuonys – vokietis Konradas Adenaueris, prancūzas Robertas Schuman‘as ir italas Alsidas De Gasperi.

Štai ką įvairiomis progomis ES gimimo priešaušryje kalbėjo tuometis popiežius Pijus XII:

Krikščionybė patiria šiandien sunkius išbandymus – ir tik glaudi katalikybės įkvėptų šalių sąjunga gali apsaugoti nuo tų pavojų“; „Negalima gaišti laiko. Jei mums rūpi, kad vienybė pasiektų savo tikslą, kad ji tarnautų laisvei ir taikai Europoje, taikos reikalui tarptautinėje politikoje, turi pagaliau išmušti išsipildymo valanda. Kai kas jau klausia, ar ne per vėlu“ (kalba Europos Federalistų Unijos suvažiavime 1948 m. lapkričio 11 d.); „Jei dabar politikai, suvokdami savo atsakmybę, jei valstybės vyrai dirba taikos Europoje ir pasaulyje labui, tai Bažnyčia nelieka abejinga jų pastangoms – remia juos visa savo galia, pašventinimu bei Alcidas de Gasperi maldomis“; „...tai yra išsigelbėjimo kelias, kuris tiek Sąjungos valstybes, tiek ir visą Europą veda į naują visais požiūriais gyvenimą, į gerovę ne tik ekonomikoje, bet ir dvasiniame bei religiniame lygmenyje“(kalba Pax Christi maldininkams 1952 gruodžio 13 d.)

Alcidui De Gasperi 1993 metais yra pradėta beatifikacijos byla. ES politikas, ilgametis Italijos premjeras – būsimas palaimintasis, šventasis! O argi galima užmiršti, lengva ranka nurašyti troškimus ir viltis, už kurias gestapo buvo nukankinti jauni vokiečių katalikai Hansas ir Sofija Scholle iš antifašistinės pogrindinės Weisse Rose („Baltosios rožės“) organizacijos:

„...tik sutelktomis pastangomis Europos tautos gali pasiekti santarvės, kurios dėka po karo jos atgims[...]. Tik federalizmas gali prikelti nusilpusią Europą naujam gyvenimui“ – rašė jie.

Europos Sąjunga, jos projektas - tai koncentracija vilčių, kurias katalikiškoji Europa dėjo į būsimą naująją, vieningą, Marijos rožyno žvaigždžių ir nemirtingų Bethoveno simfonijos garsų globiamą Europą... Kas gi atsitiko, kad šioms viltims iškilo mirtinas pavojus?

ES gimimas

Kairiosios–liberaliosios jėgos pasitiko naujosios Europos gimimą niūriomis fizionomijomis – komunistai kiek mažiau, o socialistai buvo atvirai prieš. Kai 1957 metų kovo 25 dieną Romoje, prie Kapitolijaus, ES įsteigimo šventės dieną krikdemų jaunimas surengė nedidelę palaikymo demonstraciją, komunistai dalijo smerkiančias proklamacijas. Tarp dalyvių nebuvo Ventotene manifesto, kairiųjų federalistų šventraščio autorių – nei Altiero Spinelli, nei Ernesto Rossi. Išvis, šis kontingentas, visi šitie deracinés, „bešakniai“, beviečiai, surizgę tarpusavyje keistais ryšiais – Ursula Hirschman, genderizmo ikona, buvo vienu metu dviejų vyrų, Colorni ir Spinelli žmona; Colorni, keliaudamas kartu su Spinelli, žuvo neaiškiomis aplinkybėmis ir t. t. Visa ši bakterinė populiacija tuomet slypėjo kažkur patamsiuose ir išlindo iš savo sielos urvų tik prasidėjus visoms toms sex-narko-revoliucijoms, pasijutę pagaliau jiems tinkamoje terpėje. Tada turbūt ir įsimetė į krikščioniškosios pilies rūsius, o vėliau ir į menes moralinis AIDS, ir šalia taurių Strasbūro katedros bokšto kontūrų, Karolingų civilizacijos šedevro išdygo nupuolusios žmonijos simbolio - Babelio bokšto – imitacija.

Šis kubilas, įžūlus jo iššūkis padeda chronologiškai tiksliai nustatyti, kada buvo užgrobta krikščioniškoji ES pilis, kada joje įsimetė puvinys. Tai bus bene šeštasis–septintasis praėjusio amžiaus dešimtmetis, satanistinio roko ir naujausiomis technologijomis dirbtinai sudirgintų instinktų jaunimo pseudorevoliucijų laikmetis.

*

Kodėl, projektuojant ES ateitį, lietuviška požiūrio perspektyva turėtų ieškoti atremties Vidurio Europoje? Kodėl iškilo siena tarp Vakarų Europos, į kurią veržėmės, ir lietuviškosios savimonės?

Todėl, kad Vidurio Europa, jos tautos, yra išsaugojusios savastį, savo etnines šaknis ir religines tradicijas. Šitų šalių - nuo Talino iki Liublianos - sostinės dar jaukios, be imperinės pompastikos, o paprasti žmonės, nors ir skurdžiau gyvenantys nei Vakaruose, dar nėra praradę ryšio su žeme ir tuo, ką Imanuelis Kantas vadino vidiniu moraliniu dėsniu. Apie juos rašo Andžej Stasiuk savo subtiliame kelionės po Europos užkampius aprašyme „Pakeliui į Babadagą“. Šį kūrinį kažkas yra pavadinęs „ekspedicija į Europos pasąmonę“. Žygiuodami piligriminiu keliu „link paties Rymo“, per Tatrus, dar rasime medinės architektūros, medžio pasaulio dvasią, ten dar tebegyvos tautinės-religinės tradicijos, visuomenėje dar tebegalioja prigimtinės teisės įspaudai – visa tai, ko nekenčia, ką gniuždo globalististinis šešėlis, jau uždengęs Vakarus. Vakaruose gi šitas šventas paprastumas jau prarastas, etnika išnykusi ar dūla muziejuose, o sekuliarizacija turbūt jau peržengusi negrįžtamumo ribą.

*

Ursula Hirschman yra prasitarusi: „Nesu italė, nors turiu vaikų italų, nesu vokietė, nors Vokietija kadais buvo mano tėvynė. Ir nesu žydė, nors tik atsitiktinumo dėka nebuvau areštuota ir sudeginta konclagerio krematoriume (Ursula Hirschman, kaip ir jos pirmasis vyras Colorni, buvo kilusi iš asimiliuotų Vokietijos žydų)... Mes, déracinés (nušaknintieji, netekę šaknų), kurie dažniau kirsdavome sienas, nei keisdavome butus, suvienytoje Europoje neturime nieko, ką galime prarasti, išskyrus grandines, ir todėl esame federalistai“.

Štai čia ir slypi atsakymas, kodėl ES gimdyme nedalyvavo kairieji ir liberalai. Jų Europa turėjo būti nušaknintųjų, bešaknių Europa, kosmopolitinis darinys, atitinkantis šios marginalinės mažumos lūkesčius.

Palyginkime du jaunimo sąjūdžius – 1968-ųjų gegužės taip vadinamą studentų revoliuciją Paryžiuje ir 1972 metų kalantines Lietuvoje. Iš esmės tai buvo tos pačios bangos, generacijų kaitos sukeltos, pasekmė, tik Lietuvoje suvėlavusi keliais metais. Tačiau jų laisvės siekiniai ne tik nebuvo tapatūs, bet netgi priešingi. Nors vakarietiškojo sąjūdžio skelbtas šūkis buvo „intelektualinė emancipacija“, tačiau realus ideologinis lyderis buvo Daniel Cohn - Bendit, atviras pedofilas, dabar nusenęs, sėdintis europarlamente ir einantis vieno iš pirmininkų pareigas EP žaliųjų frakcijoje (beje, išsirinkęs Lietuvą ir Vengriją nuolatinių antpuolių objektu). Tuo tarpu Romo Kalantos iškelta laisvės vėliava, jo auka nedviprasmiškai buvo atiduota už tradicines ir prigimtines vertybes.

*

Gerokai apgriuvusioje ES pilyje Vidurio Europos kuoras tebestūkso tvirtas ir teikiantis vilties. Jame ryškiai plevėsuoja raudonai-baltai-žalia Vengrijos vėliava, simbolizuojanti jėgą-ištikimybę-viltį, o herbas – karališkoji karūna galėtų būti Vidurio Europos simboliu. Išties, ši karių tauta Europoje lemtingais momentais tardavo savo žodį. 1848 metais antimonarchistinė revoliucija, prasidėjusi Paryžiuje, Vengrijoje iškart įgavo tautinio išsivadavimo atspalvį. Lygiai taip ir 1956 metų sukilimas, nors ir buvo nukreiptas prieš komunistinę diktatūrą, bet greitai virto išsivadavimu iš rusiškos okupacijos. 2011-iais vengrų tauta savąja Konstitucija dar kartą patvirtino esanti tvirta, ištikima ir teikianti viltį Europai ir jos tautoms. Ir nesvarbu, kad jos iškelta vėliava gal negreit suplevėsuos ant Vidurio Europos bokšto, lygiai kaip 1956-ųjų lūkesčiai išsipildė tik po keturiasdešimties metų. Svarbu, kad TAI įvyko bent vienoje šalyje, kad yra vilties.

Ir pabaigai šiek tiek leiskime sau pasvajoti – kada nors Lietuva įgaus tiek jėgos, kylančios iš vienybės, to amžino lietuviško siekinio iš paskutinės mūsų himno eilutės, kad įstengs paskelbti ketvirtąjį Lietuvos Statutą, kuriame bus šie žodžiai:

Mūsų valstybės pavadinimas – Lietuva.

Mes didžiuojamės, kad mūsų karalius Mindaugas sukūrė Lietuvos valstybę ant tvirtų pagrindų ir padarė ją krikščioniškosios Europos dalimi.

Mes pripažįstame krikščionybės svarbą tautiškumui ir valstybingumui. Mes gerbiame kitas religines mūsų šalies tradicijas.

Mes manome, kad šeima ir tauta yra mūsų būties pagrindas.

Mes manome, kad po paskutiniųjų XX a. dešimtmečių moralinio nuopuolio privalome siekti dvasinio ir intelektualinio atsinaujinimo.

Lietuva gina lietuvių kalbą.

Lietuva gina santuokos instituciją kaip vyro ir moters sąjungą laisva valia ir šeimą kaip tautos gyvastingumo sąlygą.

Tėvai turi teisę pasirinkti jiems priimtiną vaikų auklėjimo būdą.

Visokios praktikos, surištos su eugenika, visoks žmogaus kūno ar jo dalių naudojimas pasipelnymui, o taip pat žmogaus klonavimas yra draudžiamas.

Žmogaus vertė yra nelygstama. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę ir vertę; embrionas ir vaisiaus gyvybė turi būti saugoma nuo pat pradėjimo.

Turbūt nebus sunku atpažinti, kad šios nuostatos yra įkvėptos laisvai verčiant naująją Vengrijos Konstituciją. Pagarba ir padėka už ją narsiajai vengrų tautai ir jos vadams. Senasis 1848 metų revoliucijos šūkis - laisvas žmogus laisvoje tautoje – tebegalioja!

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
6. nuostabu
(2012-09-28 21:12:33)
(78.62.81.149) Parašė:

puikus žodžio meistras, aš sužavėta5. CHANGE
(2012-09-28 20:47:20)
(88.222.170.226) Parašė:

Autorius,kaip visada,nuginkluoja savo švarumu,tik, sprendžiant iš komentarų , daugeliui "neįkandamos" ar nesuprantamos tokios vertybės. Tai vienas iš nedaugelio Lietuvoje kilnių ir nesavanaudiškų žmonių.4. Kęstutis
(2012-09-27 14:59:27)
(82.135.242.48) Parašė:

Krikščionybė Lietuvai - pirmasis genocido etapas, kuris dar nepasibaigęs. Tegu Patackas paaiškina tautai kaip, melsdamiesi jog žydai dievo išrinkta tauta, mes puoselėjam lietuvybę???3. ruta
(2012-09-27 10:12:35)
(78.62.25.16) Parašė:

Labai geros mintis , aciu ponui Patackui .2. T
(2012-09-27 09:31:56)
(188.223.55.24) Parašė:

Ir jus cia agituojat uz svetima ideologija-krikscionybe? Tai svetima musu tautai romos primestas tikejimas.Pasidomekit iki to kas buvo.1. Batvinis. Labas rytelis Lietuva.
(2012-09-27 09:04:56)
(78.58.104.140) Parašė:

PREAMBULĖ. Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija. —————————————————————————————————————————————————— ir visi Tautiečiai, net ir tie, kurie sočiai bei laimingai kriuksi ar 'bezda' po medžiu. Sveikinu jus su šiuo ketvirtadieniu (rugsėjo 27 d.), darbo diena. Žiūrim, ką turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ŠVIETIMAS. * Sustabdytas Zarasų mokytojų streikas. Lyg paliaubos su valdžiuke. Bent laikinos. O ar bus paleista mokyklinių autubusiukų ir valgyklų 'prichvatizacija', dar nežinia. Ir tai vis dėl rūpinimosi jaunąja karta. Juokinga, jeigu nebūtų graudu. Gal todėl visa tai matydamas, jaunimas palikdamas savo tėvus, draugus, senelius kaip ir savo PROTĖVIŲ ŽEMĘ, emigruoja į kitas, draugiškesnes Žmogui šalis, Lietuvą užleidžiant imigrantams iš Azijos ir Afrikos (kad ir Tumba - Jumba genties)? Gal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFEROS (NE VISOS). * Mąsčiau, gal šią aferą patalpinti po rubrika 'Paralelės ar Sutapimai'. Aferos dėl perskaičiuotos dujų kainos (žinoma į didėjimo pusę) lygindamas tai su 'Nesėtų rugių Žydėjimu' ar 'Sodybų Tuštėjimo Metu', nes dujų perskaičiuotų kainų didėjimą galima būtų įvardinti 'Paskutinių Kelnių Movimo Metas'. Bet afera yra afera ir jos vieta po šia rubrika (kaip nusikaltėlio vieta kalėjime, ir tai dar per švelni bausmė) Negi tai afera? O kaip kitaip galima tai įvardinti, jei jau elinis žmogelis turės mokėti po 1 - 3 cnt. brangiau už kubą, jau nekalbant apie tokias įmones kaip 'Achema', kurios net bankrutuoti gali, papildydamos bedarbių armiją, ar potencialius emigrantus? Kodėl gautas toks skaičiavimo rezultatas? Nagi prie kainos prisumuotos visos būsimo terminalo būsimosios išlaidos, visos vamzdynų bei pakrantės įrangos būsimos išlaidos. Čia jau dirbama principu, ne 'pirma darbas, po to tik užmokestis', bet pagal '12 kėdžių' posakį - 'atlyginimas ryte, kėdės vakare'. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMAGOGIJA IR VERSLAS * Policijos valdžia, VRM galvoja užpirkti batų po 235 litus už porą. Viskas būtų suprantama, jei tie batai būtų skirti eilinių nuplyšusių ir basų policininkų gerbūviui padidinti. Bet ne, jie bus skirti policijoje dirbantiems šunims (tikriems). Gal tai atsiliepimas į valdžiukės vykdomą politiką, trupiniai nuo chuntinės valdžiukės stalo savo - chuntiniams šuniukams, o eiliniams Tautiečiams špygą ar net didinti mokesčius? Gal (matomai). Čia Lietuva, čia lietūs lyja.... * Per TV jau pradėta transliuoti reklama, kurioje buvęs (ar iš ties tik buvęs...?) kadrinis KGB karininkas A.Čekuolis agituoja už naująją AE, įtikinėdamas, kad ji nieko TAUTAI nekainuos, kad savo pinigėlius į tą 'verslą' vers firma "HITACHI' su partneriais. Gal tai pat nekainuos, kaip ir Energetikos Ministerija (kaip buvo žadėjęs premjeras) kad nekainavo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTUALIJOS. * Mūsų šalies vyr. finansininkė I.Šimonytė taip įtemptai dirbo ir dirbo valdžiukės posėdyje, kad net nuo kėdės nukrito. Garbė aukščiausiajam, kad kritimas buvo sėkmingas ir apsieita be traumų ar lūžių, todėl išvengta gal dar didesnės (gal) finansinės tragedijos (gal), kuri galėjo ištikti TAUTĄ, tos finansistės gydymo metu. * Romka Deimančiukas (lyg tokį užvadinimą vilniečiai yra davę vicemerui) kartu su Abonentu - Abonimentu sumanė vytis Taliną, kuris jau nuo kitų metų vežios estus po sostinę viešuoju transportu nemokamai. Tik kažin, kaip jiems (Deimančiukui ir Abonentui) tai pavyks, ir ar išviso pavyks? Aš labai, labai abejoju, nes Estijoje skiriamas realus dėmesys savo TAUTAI, o ne deklaruojamas, kaip Lietuvoje. * Baimė kausto kandidatus į seimą - ir I.Degutienę, ir A.Lydeką, bijantis konkurentės Neringos, ir ją palaikančių Tautiečių Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje, kuriant sąmokslo teorijas. Gal nereikia tų teorijų, nes ką pasėjai, tą ir pjausi spalio 14 d? O be to, juk yra galimybė į seimą įšliaužti gaujos sąrašėlyje. Kas gali paneigti? Aš bent jau ne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEISĖTVARKA - TEISĖNAIKA. * VRM vadas, liberalas Melianas, nesutinka net su teismo sprendimu, gražinti buv. pareigūną V.Giržadą į ankstesnes pareigas, bandant apskųsti to teismo sprendimą. Tai kaip čia išeina? Deklaruoja priimtų Chuntinių teismelių nutarimų laikymąsi, kai tuo tarpu PATS abejoja ir skundžia juos? Ar nebus taip, kaip Astai Baukutei, tik po dingusio šanso vėl patekti į seimą, ji suprato jog gyvena NE DEMOKRATINĖJE TERITORIJOJE. Gal išlaisvinus (po rinkimų) VRM vadą iš tų pareigų ir šis praregės, jog gyvena NE TEISINĖJE TERITORIJOJE? Kas gali paneigti?. Čia Lietuva, čia stebuklų, čia mulkių kraštas. Čia lietūs lyja.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POLITINĖ AR EKONOMINĖ DEMAGOGIJA. * Panevėžio krašto 7 savivaldybės, suasirūpinusios dėl didelio apšildymo kainų šuolio, savo raštu kreipėsi į didžiuosius kovotojus su Gazpromu, dėl pigesnių dujų. Tik šiuo atveju, priešingai, dėl pigesnės šildymo energijos kainų priešininkus - Sekmoką ir Kubilių, kurie sumažino kvotas Termofikacinei elektrinei, ko pasėkoje ir numatomas tas kainų šuolis. Jiems kas, ne jie mokės, o eiliniai runkeliai ir burokai. Gal ne veltui taip juos (Sekmoką ir Kubilių vertina J.E. prezidentė)? Gal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARALELĖS ar SUTAPIMAI. * Svarstomas projektas įteisinantis prostituciją. Manoma, jog tam projektui, t.y. prostitucijos legalizavimui reikalingas TAUTOS referendumas. Atseit, LABAI svarbus klausimas. Dėl naujos atominės (itin galingos ir brangios) statybos nereikalingas referendumas (gal ne svarbus klausimas?), o dėl prostitucijos lagalizavimo, net būtinas ! Tai priklauso nuo prioritetų - kam svarbiau prostitucija, o kam AE ekonominis ir saugumo pavojus. Net nusprendus surengti referendumą naujos AE klausimu, vis tiek buvo šleptelėta etiketė - 'patariamasis'. Manau, prostitucijos klausimu bus pakabinta etiketė - 'privalomasis'. Kaip ir pati prostitucija - privaloma. Ir įvairiose srityse - PRIVALOMA. * KKK (Korsakaitės Kainų Komitetas) savo esme labai panašus į tarptautinę organizaciją - KKK (Ku-Kluks Klaną) Juk priima (suskaičiuoja kainas) ir pateikia dokumentu, lyg bausmę - nuosprendį TAUTAI (kaip Ku-Kluks Klanas) šiaurės negrams (mums), pagal analogija tas tarptautinis klanas- negrams, bet ne šiaurės, o pietų. Na, ar matosi paralelės? Man tai lyg vienas prie vieno.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KULTŪROS NAUJIENOS. * Svarstoma, ar elektroninės knygos nenugalės 'popierines', t.y. natūralias. Kvailas klausimas. Kaip gali sintetika nugalėti natūralų produktą, gaminį arba virtuali knyga realią, šlamančią lyg ir skleidžiančią savo mintis tarp rankų paimtą knygą? Nors tai kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, lyg ir skonio. Ar medaus laižymas per stiklą, kaip ir....(mąstantis turi suprasti, kas turiu omeny). * Štai ryte išgirdau lyg ir 'Kito kampo' chebrytės atliekamą dainą - "I'm going to You", primityviai skambant ir rodant pirštu į kaimyną, palyginus su Latvijos grupe - 'Brain Storm', taipogi angliškai atliekamomis dainomis, kad ir daina - 'Welcome to My Country', jausmingai, subtiliai ir nuoširdžiai kviečiančiai atvykti į Šventovę - Tėvyne (meilė Gimtinei) ir į savo širdį (asmeninė Meilė). Tai nesulyginami dalykai (tarp tų dviejų dainų, kaip ir tarp jas atliekančių kolektyvų) - kaip naktis ir diena, kaip Parodija ('falšas') ir Daina (nuoširdumas ir šiluma), jei kas tai suvokia.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPORTAS. * Ypatingų pasiekimų nėra. Verta pažymėti, jog pagaliau yra suvokta, kad prie šalies nacionalinės vyrų krepšinio komandos vairo būtina pastatyti vieną geriausių Lietuvos specialistų - J.Kazlauską. Kad žinios ir patirtis lemia šį postą, o ne 'blatas' ar ryšiai. Ta proga noriu pasveikinti Joną su būsimomis pareigomis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORAI ir jų PROGNOZĖ. * Šeštą val. rytelio Lietuvoje nelijo (?). Dangus debesuotas, bet ne ūkanotas. Vėjas nepastovios krypties - lyg pietryčių, po to pereinantis į vakarų. Vietomis ir retkarčiais (po pietų) lis (kada ir kur, kaip visada, dar neišsiaiškinta). Oras įšils tik nuo 18 (pesimistams) iki 24 laipsnių (optimistams). Vadinasi, oras lyg šyla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIENOS KLAUSIMAS ar RYTELIO MĮSLĖ. * Kaip baigsis kovos dėl registracijos įstatymo laikymosi tarp A.Zuoko, kaip Vilniaus mero iš vienos pusės ir savo šešėlio bijančių I.Degutienės bei A.Lydekos (prieš rinkimus) iš kitos pusės? Ar įstatymai ar jų pamynimas nugalės, bijantis galimų Neringos gerbėjų registracijos Vilniuje? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dar kartą su nauju ketvirtadienio ryteliu Tautiečiai, t.y burokai ir burokiukai. Geros dienos Jums, kaip ir geros nuotaikos bei jumoro dozės ! Pagarbiai Tautai, ne Chuntai. P.S. Pritariu A.Patacko mintims. Su pagarba Algirdui, kaip ir kiekvienam mąstančiam.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras