2020 m. vasario 29 d.

 

Tautos auka ir triumfas

10
Paskelbta: 2014-01-13 14:38 Autorius: Julius Panka
Sausio 13-ąją Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga surengė iškilmingą patriotinę eiseną žuvusiems tautos gynėjams pagerbti. Nuotr. Eltos
Sausio 13-ąją Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga surengė iškilmingą patriotinę eiseną žuvusiems tautos gynėjams pagerbti. Nuotr. Eltos

Šis tekstas buvo paskelbtas prieš trejus metus, bet tai, kas jame primenama, – nesenstanti istorija, o tai, dėl ko įspėjama, – ir šiandien nerimą keliantys dalykai.

1991 metų sausio 13-osios kruvinojo sekmadienio naktis – svarbus kelio į Tautos laisvę etapas. Kiekviena vertybė reikalauja aukų. Ypač daug jų pareikalauja Tautos laisvė. Laisvė kalbėti savo kalba, laisvė puoselėti savus papročius, laisvė išpažinti savo religiją ir galiausiai – laisvė kurti savo valstybę. Lietuvių Tauta ant laisvės aukuro sudėjo labai daug aukų.

Pažvelkime į paskutinius keletą šimtmečių. Kai po 1795 metų Abiejų Tautų Respublikos III padalijimo lietuvių Tauta neteko laisvės, neteko teisių į savo valstybę, prasidėjo aukojimai ant laisvės aukuro. 1795, 1830–1931, 1863 metų sukilimuose mūsų protėviai su šakėmis ir dalgiais gynė savo teisę į laisvę. Lietuvos katalikai aukojo gyvybę saugodami savo laisvę ir tikėjimą per Kražių skerdynes. Knygnešiai gynė Tautos teisę į kalbą. Kol galų gale Nepriklausomybės kovose žuvę savanoriai apgynė teisę į valstybės laisvę.

Pasidžiaugėme laisve tik du dešimtmečius ir, susiklosčius labai tragiškoms mūsų Tautai aplinkybėms, vėl ją praradome. Tiesa, 1941 metų birželio mėnesį buvo įsižiebusi menkutė viltis ją atgauti, įvyko sukilimas, išvijome išsigandusį raudonąjį okupantą, bet po kelių dienų įžengė rudasis. Po kelerių metų raudonasis išvijo rudąjį, bet „užmiršo“ išeiti. Tūkstančiai tautiečių ėjo į miškus ir didvyriškai kovėsi už laisvę. Okupantams nuslopinus ginkluotą pasipriešinimą, lietuviai priešinosi taikiais būdais, bet kova tęsėsi. Kai Atkuriamasis Seimas paskelbė Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktą, visa Lietuva triumfavo. Tačiau nepraėjus nė metams, okupantai nusprendė panaudoti jėgą. Taigi, ant laisvės aukuro mūsų Tautai teko paaukoti dar keletą aukų. Nuo tos dienos prabėgo jau 19 metų. Išaugo nauja karta, kuri gimė jau naujoje, laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Bet ar jie žino savo didvyrius, žmones, kurie paaukojo savo gyvybę už tai, kad nepriklausomybės vaikai galėtų augti laisvoje valstybėje? Valstybėje, kur lietuviai yra šeimininkai, kur nereikia vergauti kitataučiams okupantams, nereikia giedoti giesmių apie „didžią brolišką tautą“, nereikia laužyti liežuvio valdžios įstaigose, viešajame transporte ar aptarnavimo sferoje, kur galima spausdinti ir skaityti knygas savo kalba, kur galima nebijant išpažinti savo tikėjimą ir perduoti jį bei tradicijas savo vaikams.

Nuo 1991-ųjų sausio 13-osios nakties įvykių praėjo devyniolika metų. Tai nemaža atkarpa žmogaus gyvenime ir labai menkas krislelis istorijos tėkmėje. Vis dėlto sausio įvykiai jau spėjo apaugti istorijos kerpėmis ar net melo piktžolėm. Vienas populiariausių juodosios propagandos teiginių apie tuos įvykius, kurį dažniausiai skleidžia mums nedraugiškos valstybės arba joms palankūs veikėjai, yra tai, kad sovietinė kariuomenė nešaudė į beginklius žmonės. Kad tai, girdi, buvo daroma pačių nepriklausomos Lietuvos „smogikų“. Tie, kurie dalyvavome sausio įvykiuose, žinome, kas ir kaip buvo iš tikrųjų, tačiau kyla pavojus, kad prabėgus keliems dešimtmečiams ir išmirus dar vienai kartai, kai kas pradės tais paistalais ir tikėti. Dar vienas melas – kad tai buvo dviejų priešingų ideologijų kova, dviejų skirtingų konstitucinių santvarkų šalininkų nesutarimai. Šiuos absurdiškus teiginius mėgsta skleisti dabartinės Baltarusijos ir Rusijos politikai, teisininkai ir žiniasklaida. Anot jų, tuo metu Lietuvoje galiojo SSRS konstitucija ir įstatymai, kuriuos gynė Sąjūdžiui nepritariantys Lietuvos gyventojai ir kariuomenė. Nepasiduokime ir šiam baisiam melui. 1991 metų sausio mėnesį Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje galiojo vienintelė – Lietuvos Respublikos Konstitucija. O tie, kurie kovojo už kaimyninės valstybės – SSRS – konstituciją, buvo okupantai, karinės agresijos prieš suverenią šalį rengėjai ir vykdytojai. Reikia dalykus vadinti tikraisiais vardais: tai buvo SSRS vykdoma karinė operacija prieš Lietuvą, kuri nebuvo suorganizuota per kelias dienas ar valandas, ji brendo beveik metus.

Tai buvo labai meistriškai suplanuota operacija. Kai 1990 metais Lietuva pirmoji iš 15 sovietinių respublikų paskelbė nepriklausomybę, kiekvieną dieną Sovietų sąjungos vadovybė bandė ją parklupdyti ant kelių, priversti atšaukti Nepriklausomybės Aktą. Maža, tik atsikurianti Lietuvos valstybė neturėjo nieko, išskyrus tautos pasiryžimą būti laisviems. Kita pusė turėjo daug svertų, visų pirma, tai buvo viena galingiausių pasaulio valstybių kariniu požiūriu, turinti milžinišką naudingų iškasenų potencialą, veto teisę Jungtinėse Tautose ir dar daugybę kitų privalumų. Sovietų sąjungą valdė ne kvailiai, ją valdė ir stengėsi išlaikyti patyrę politikai ir strategai. Jie iš karto suprato keletą dalykų. Pirma, tai, kad vienai sovietinei respublikai pasitraukus iš sovietinės „šeimos“, procesas pasidarys nebevaldomas ir įgaus pagreitį. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas jiems buvo kaip pleištas, įkaltas į pačią imperijos širdį. Kitas svarbus dalykas, kurį jie suprato, buvo tai, kad Lietuvos Respublika turi tik vienintelį stiprų ginklą, vienintelį kozirį – vieningai susitelkusią ir nusiteikusią laisvei lietuvių Tautą. Tada gimė paprastas planas: reikia priversti Tautą nusisukti nuo Nepriklausomybės idėjos ir taip pasiekti, kad Kovo 11-osios Aktas būtų panaikintas. Pirmiausiai buvo pradėta ekonominė blokada. Sovietiniai strategai nusprendė, kad degalų trūkumas, tuštesnės parduotuvių lentynos ir karšto vandens nebuvimas daugiabučiuose atims Tautai laisvės troškimą. Kartu su ekonomine blokada buvo vykdomas skaldymo projektas: stengtasi suskaldyti Lietuvą teritoriškai. Rytų Lietuvoje pradėjo reikštis vadinamieji lenkų autonomininkai. Įsteigta priešiška organizacija „Jedinstvo“, kurios tikslas buvo sukiršinti Lietuvoje gyvenančius kitataučius su lietuviais. Kai praėjus beveik metams šios pastangos nedavė patenkinamų rezultatų, atsirado kitas klastingas planas. Sovietiniai vadovai žinojo, kad Lietuvos Respublikai ankščiau ar vėliau teks pasukti nuo planinės ekonomikos, valdomos ir kontroliuojamos iš centro, į tikro kapitalizmo kelią ir „paleisti“ kainas. Tai reiškia, kad dieną „x“ valstybė nustos reguliuoti kainas ir jos smarkiai išaugs. Spaudoje pasirodė straipsnių, kad Vyriausybė pakels kainas, kad prasidės infliacija, kad bus dar sunkiau. 1991 metų pirmomis dienomis mitingą prie Aukščiausiosios Tarybos surengė organizacija, kurią tikrai būtų sunku apkaltinti prosovietiškumu ar Maskvos užsakymų vykdymu – tai Lietuvos Laisvės Lyga. Jos aktyvistai susirinkę protestavo prieš kainų kėlimą ir reikalavo Vyriausybės atsistatydinimo. Po kelių dienų mitingą surengė visai priešinga jėga – grupuotė „Jedinstvo“. Kremliaus politikai plojo katučių, jie buvo įsitikinę, kad supjudė Tautą su Jos išrinktais atstovais. Atėjo laikas vykdyti kitą plano dalį – teisėtai išrinktos Lietuvos valdžios pašalinimą. Tačiau įvyko stebuklas: lietuviai suprato, kad reikia ginti savo šalies Nepriklausomybę ir kad ji neįmanoma be Aukščiausiosios Tarybos, be Vyriausybės. Jie paklausė tuomečio šalies vadovo Vytauto Landsbergio žodžių, kuriuos jis išsakė kvietime: „Ateikime palaikyti savo rinktos, Lietuvos valdžios, nes jei nepalaikysite, tai greit turėsite svetimą.“ Tauta suprato, kad reikia apginti savo rinktą Parlamentą, nors ir darantį nepopuliarius ir iš pirmo žvilgsnio net klaidingus sprendimus. Tautos dvasia laimėjo prieš pilvą, laisvė – prieš sotų kalėjimą, vertybės – prieš materializmą. Tebūnie amžina garbė tiems Didvyriams, kurie žuvo tą kruvinojo sekmadienio naktį. Bet tai, kad jie žuvo, o kiti, mes, tiesiog buvome ten – prie televizijos bokšto, prie LRT pastato, prie Aukščiausiosios Tarybos, prie televizijos retransliatorių Kaune, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose – neatima iš mūsų garbės. Dievas mus apsaugojo nuo kulkų ir traiškančių tankų vikšrų, bet mes buvome ten, mes apgynėme laisvės idėją. Ir tegul nudžiūna liežuvis tiems, kurie sako, kad mes, lietuviai, esame vagys, plėšikai, pavyduoliai, nevykėliai. Mes ne kartą apgynėme savo laisvę ir dar apginsime, nes mes buvome, esame ir būsime Didvyrių ir Nugalėtojų Tauta.

Garsus lietuvių mąstytojas Vilius Bražėnas yra pasakojęs, kad diktatorius Josifas Stalinas davė receptą, kaip sunaikinti Tautą: „Jei mums pavyks sunaikinti bent vienos kartos patriotizmą, pasididžiavimą savo tauta, mes būsime nužudę tautą.“ Būtent dabar Lietuvos priešai bando vykdyti mūsų valstybės sunaikinimą šiuo daug ilgiau trunkančiu, bet jiems neblogai besisekančiu būdu. Jei tas juodas darbas išdegs, jei dauguma jaunimo atsižadės tautiškumo ir patriotiškumo idėjų ir užsikrės kosmopolitizmo užkratu, tai Sausio 13-osios didvyrių kraujas ir aukos nueis perniek. Neleiskime, kad taip nutiktų, mylėkime ir didžiuokimės savo Tauta ir būkime pasiruošę padėti už savo valstybę galvą...

Straipsnis buvo publikuotas: Sausio 13-oji: tautos auka ir triumfas / Julius Panka. – Iliustr. // Apžvalga. – 2010, Nr. 1 (sausis), p. 19-20.

Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
10. Deivydas
(2017-11-14 21:54:26)
(78.62.102.133) Parašė:

Ko lietuviai nekovoja prieš vagių valdžią? Kamuoja verg o mentalitetas?9. Juozas Barškietis
(2014-01-16 21:30:42)
(78.56.224.60) Parašė:

juliau,aš nuo 1965 metų ruošiausi kovai už mūsų tėvynės laisvę,iš pradžių stengiausi įgyti būtinas mano kovos metodams žinias,o įgijęs jas,nuo 1982 metų jau aktyviai kaupiau sprogstamąsiąs medžiagas ir aviacines bombas.Tai kainavo daug fizinių jėjų ir didžiulės nervinės įtampos.Dariau viską kas tik buvo įmanoma,kad iškovoti laisve mano tautai.Ir ką mes turime: laisvę iškrypėliams,laisvę represinėms struktūroms,kurie nebaudžiami gali spardyti laisvės kovotoją,trypti mūsų trispalvę.Tai visiška anarchija.Neturime nė vienos partijos kuri gintų paprastą žmogų.Ne už tokią lietuvą aš taip aukojausi!Mūsų karta padarė viską ką galėjo,jėgų daugiau jau nebėra.Dabar jūsų eiė! Vyčio kryžiaus ordino kavalierius J.Barškietis.8. Albas
(2014-01-16 15:57:21)
(46.249.171.20) Parašė:

>Hmm. Tu čia turbūt taip sau tėkštelėjai savo nuodingų seilių skreplių tikėdamasis kad prilips. Spjaudykis spjaudykis, gal kvėpuot palengvės. Še tau atgal - o tai kodėl tu susidėjai su pedofilais, nekrofilais ir ožkapisiais.Ir išvis kodėl imi kyšius, piktnaudžiauji pareigomis ir dar žmoną su vaikais muši. Atsakyk "mielasis".7. Hmm...
(2014-01-16 12:15:01)
(84.15.183.157) Parašė:

Kaip čia atsitiko, kad Julius Panka susidėjo su Tomaševskininkais, Paleckio frontininkais ir priima Uspaskio išmaldą? :)6. medaliu neprases
(2014-01-16 03:08:25)
(5.20.205.100) Parašė:

Sovietiniai vadovai žinojo, kad Lietuvos Respublikai ankščiau ar vėliau teks pasukti nuo planinės ekonomikos, valdomos ir kontroliuojamos iš centro, į tikro kapitalizmo kelią ir „paleisti“ kainas Tik nereikia musu mulkint Ir dar kas tai daro Tai norit atvirai pareikst kad LT nepriklausomybe buvo vos ne planine tvarka iskovota su labai aiskiu tikslu ivest eura tpfu t y tuo paciu principu kaip ir tai vietoj socializmo primest laisvai saliai kapitalizma Dar karta pabreziu : nieks lietuviu neklause jokioj apklausoj ar tautos Referendume kad taip grubiai bus primestas laukinis kapitalizmas Kad auksciausiu valdzios uzurpatoriu bus organizuota salies ekonomikos kolapsas su tikslu nedidelei su uzsienio zvalgybom suristai kolaborantu daliai sudaryt stoga ir leist tiesiog taikos metu isplest pasiturincia Lietuva Tai tie patys kolaborantai dabar mums neleidziantys surengt Referendumo nei del musu zmonems primesto tiesiog kvailo klausimo apie suverenios valstybes zemes numatomo isparceliavimo kazkokiems neaiskiems uznienieciams nei del skaluniniu duju isgavimo technologiju anei del Ignalinos AE uzdarymo anei naujos aferos sumanant nesamoninga naujos AE statyba net neatsizvelgiant ir netyciukais prastumta Referendumo tuo klausimu pasakyta aisku Tautos amen sitai naujai aferai Nes kiek gi galima kist valstybe i skolas kai jau ir su turimom nebesusitvarkom Ir dar daug daug dalyku del kuriu tie kolaborantai baigia tiesiog sunaikint pacia sali fiziskai Tiesiog planinemis priemonemis versdami zmones masiskai begt is Nepriklausomybe iskovojusios Lietuvos Kur tai matyta Kur tai girdeta Va cia matau dideli dideli ir straipsnio autoriaus faktini apsilenkima su teisybe O kas liecia saudyma tai man teko garbe dalyvaut ir budint prie Auksciausios Tarybos Nakti teko nuvykt pilnai savo akimis pamatyt kas dejos prie TV boksto Ir galiu tik pareikst kad bent jau prie boksto jokio saudymo nebuvo Bent jau prie manes nei vienas nesiskunde net suzeidimu jei ten butu saude O nakti tokiam alase suprast ar kas saudo is automato ar pavieniais suviai tai bent man tikrai nebuvo imanoma atskirt Gal todel ir gali dabar sklist tos provokacines kalbos apie tai kad saude savi Tikrovej tai toks aiskinimas atrodo kaip tikru tikriausias bludas Saude tusciais soviniais tanku patrankos Vaizdelis aisku istrigo visam gyvenimui kai po tiltu stovinciam mentui driokstelejus okupantu tankui atvepo lupa ir iskrito cigarete ir degtukai ant grindinio Galiu papasakot ir apie madas Mat tanku gale dege melynos svieseles Tai po to daug vietinio ypac rusakalbio jaunimo puole melynai tiuninguot slenkscius O kai kurie durneliai tai net duslintuva is apacios taip apsviete:)))) Turejau ir radijo imtuva todel labai liudna pasidare kai EGLE BUCELYTE pranese kad kareiviai jau uzima boksta ir transliacija nutruko Siaip tai is sios dienos pozicijos ziurint niekaip negaliu atsipaipaliot : na kaip imanoma isiulyt mums prezidente kuri tuo tikrai itemptu laiku tarnavo na apie tai geriau tikrai issamiai ir patikimai aprase gerb Zigmas Vaisvila Kuriam vis tik turiu dideli priekaista uz ta jo agitacija pries Kruonio hidroakumuliacines pletima ir uz pigiausia tikriausiai Europoj elektra Lietuvai tiekusia Ignalinos AE Juk tai simtai milijardu konkreciu nuostoliu musu praskolintai valstybei Juk ne parduodame o perkame el energija kurios turejom tiek kad siandien galetumem kaip kokie britai namus ir papigiai sildytis elektriniais radiatoriais Turetumem nebrangiai ir karsto vandens Ir jokia aferistu stumiama Renovacija nebutu net is tolo kvepejus dabartiniams visiskai nustekentiems Lietuvos pilieciams Tai daliai kurie tikrai nelaiko tu septyniasdesimt milijardu savo asmeninese saskaitose Nors valstybes skola jau sudaro beveik sesiasdesimt milijardu O juk taip nebuna kad ir asmenines saskaitos taip zveriskai isaugtu ir valstybe nebutu praskolinta Oi yra apie ka pagalvot Bet jei tik galvosim o neturesim konstitucines teises po to galvojimo pareikst kaip turi but daroma skaitau kad apie jokia Nepriklausomybe taukst nederetu5. Varijantas
(2014-01-15 09:20:15)
(78.63.122.248) Parašė:

Ne triumfas, o stebuklas.4. jonas
(2014-01-14 16:21:05)
(78.61.83.179) Parašė:

Malonu matyti jauna zmogu gerbiama Panka bunant su Tauta , taip butinais atvejais , kaip balsu isaiskinimo vrk ,ir buvimas Tautoje eisena pazymint svarbias Lietuvai sventes. Tauta dziaugiasi matydami Lietuvoje jaunus zmones dalyvaujant Tautos teestinume kaip istorijos , zemes ir visu Tautos paveldu palaikymuose. Juk reikia mokinti tuos ,kurie yra prarade3. Darijus
(2014-01-13 22:15:48)
(194.154.216.89) Parašė:

Kaip manote, situacija pagerėjo ar ne, t.y. koks nuošimtis gyventojų eitų ginti Seimą?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras