2020 m. gegužės 31 d.

 

Salvadoras Dali – čia pat, Liepojoje

1
Paskelbta: 2013-07-24 13:53 Autorius: Audrius Musteikis | lzinios.lt
Nuotr. iš lzinios.lt
Nuotr. iš lzinios.lt

Lie­po­jos mu­zie­ju­je da­bar skam­ba ne tik lat­vių ir ru­sų, bet ir lie­tu­vių, ir ki­tos kal­bos. Iki rugp­jū­čio 13 die­nos čia vei­kia is­pa­nų dai­li­nin­ko Sal­va­do­ro Da­li (1904-1989) kū­ri­nių par­oda. Lie­po­jo­je uni­ka­lūs dar­bai iš pri­va­čių ko­lek­ci­jų at­si­dū­rė, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ty­čia. Nei Ry­go­je, nei Vil­niu­je jie ne­bus ro­do­mi, iš Lie­po­jos ke­liaus į Slo­va­ki­ją, paskui į ki­tus Eu­ro­pos mu­zie­jus.

Iki šiol Lat­vi­jo­je ne­bu­vo eks­po­nuo­tas nė vie­nas S. Da­li dar­bas. Par­odo­je „Siur­rea­ly­bės ma­te­ria­li­za­vi­mas“ jų be­veik šim­tas. Per pir­mą­sias tris die­nas par­odą ap­lan­kė maž­daug 3 tūks­t. žmo­nių. To­kio antp­lū­džio Lie­po­jos mu­zie­jus dar ne­bu­vo ma­tęs. Įstai­gai ten­ka dirb­ti ir pir­ma­die­nį bei an­tra­die­nį, mu­zie­ji­nin­kų poil­sio die­no­mis. Iš anks­to už­sa­ko­ma ne­ma­žai eks­kur­si­jų. Vi­sai ne­se­niai, prieš ke­lis mė­ne­sius, po re­kons­truk­ci­jos ati­da­ry­tas mu­zie­jus ati­tin­ka vi­sus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus - tai pri­pa­ži­no ir eks­po­na­tų sa­vi­nin­kai.

Par­oda - Pra­ncū­zi­jos gru­zi­nų Ke­sau­rių šei­mos ini­cia­ty­va. Iš Gru­zi­jos Ke­sau­riai iš­vy­ko 2008-ai­siais, vyks­tant ka­rui su Ru­si­ja. Pra­ncū­zi­jo­je jie įstei­gė sa­vo įmo­nę. Šei­ma pa­si­rū­pi­no par­odos eks­po­na­tų drau­di­mu ir at­ga­be­ni­mu į Lie­po­ją. Bi­lie­to į par­odą kai­na pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė – 2 la­tai (maž­daug 10 li­tų).

Vis dėl­to ko­dėl Lie­po­ja? S. Da­li bu­vo siū­ly­tas ir ki­tiems di­die­siems Lat­vi­jos mu­zie­jams, ta­čiau jie sa­vo veik­lą su­pla­na­vę ke­le­riems me­tams į prie­kį, o Ke­sau­riai dar­bus siū­lė „čia ir da­bar“. Po re­mon­to at­si­da­riu­sio lie­po­jiš­kio mu­zie­jaus sa­lės bu­vo lais­vos. Pa­sak Va­si­li­jaus Ke­sau­rio, jei bend­ra­dar­bia­vi­mas pa­si­ro­dys sėk­min­gas, at­ei­ty­je į Lie­po­ją ga­li at­ke­liau­ti ir S. Da­li na­tiur­mor­tai.

„Siur­rea­ly­bės ma­te­ria­li­za­vi­mas“ pa­pil­do gar­sio­jo dai­li­nin­ko kū­ry­bos vi­su­mos vaiz­dą. Ro­do­mi trys gra­fi­kos cik­lai: „Ben­ve­nu­to Če­li­nio au­to­biog­ra­fi­ja“, „Dvy­li­ka apaš­ta­lų, ar­ba Ap­va­lio­jo sta­lo ri­te­riai“, „Tri­kam­pė skry­bė­lė“. Di­džio­jo Re­ne­san­so me­ni­nin­ko as­me­ny­bei skir­tas cik­las „Ben­ve­nu­to Če­li­nio au­to­biog­ra­fi­ja“ su­kur­tas 1945 me­tais. „Dvy­li­ka apaš­ta­lų...“ (1977) by­lo­ja apie au­to­riaus die­voieš­ką. „Tri­kam­pės skry­bė­lės“ pa­grin­das – 1874 me­tais par­ašy­ta Ped­ro An­to­nio de Alar­co­no apy­sa­ka, pa­gal ku­rią vė­liau bu­vo su­kur­tas ba­le­tas.

Taip pat ga­li­ma ap­žiū­rė­ti S. Da­li me­da­lius (tarp jų - skir­tą pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tui Mek­si­ko­je 1986 me­tais), iš­ta­py­tas lėkš­tes, ba­rel­je­fus. Yra vie­na S. Da­li drau­gės dai­ni­nin­kės Aman­dos Lear li­tog­ra­fi­ja.

www.lzinios.lt

Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
1. LATVIS
(2013-08-27 14:25:24)
(85.255.58.62) Parašė:

PARODA PRATĘSTA IKI 29 RUGPIŪČIO.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 
Naujausi komentarai
S
IP 37.228.251.228 | 03:38:38 /youtu.be/Taj2fq1sF8o...
S
IP 37.228.251.228 | 03:15:07 ://youtu.be/iOSjpTVynoA...
S
IP 37.228.251.228 | 03:05:50 //youtu.be/3ygX6wV0EEI...
Valio
IP 78.63.229.198 | 23:49:42 Saunuolis TRampas....