2020 m. sausio 20 d.

 

Dėl tautos ir valstybės atsisakymo

21
Paskelbta: 2012-10-02 01:37 Autorius: Algirdas Endriukaitis, sesuo Nijolė Sadūnaitė, Petras Gvazdauskas, mons. Alfonsas Svarinskas, Jonas Algirdas Antanaitis, kun. Robertas Grigas
"Kasdien gyventi vis linksmiau", - skelbia plakatas. "Gerovė ir saugumas, kurie neturi precedentų istorijoje", - rašo K. Maniokas.
"Kasdien gyventi vis linksmiau", - skelbia plakatas. "Gerovė ir saugumas, kurie neturi precedentų istorijoje", - rašo K. Maniokas.

PAREIŠKIMAS               

 

Pasaulį apniko dvasinės kultūros dykuma... Popiežius Benediktas XVI

 

Mes, pasipriešinimo okupacijai organizacijų dalyviai, betarpiškai patyrę moralinę ir fizinę sovietinės okupacijos prievartą, prisimename persekiotus, kankintus ir nužudytus mūsų artimus bičiulius, idealistus, kurių jau nėra gyvųjų tarpe ir kurie šiandien negali išsakyti savo nuomonės apie lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ateitį. Istorinė kova už laisvę ir nepriklausomybę nėra lietuvių atradimas, niekada nebuvo ir nebus besikeičiančios, kaip versle, mados ar persivertimo, perkainojimo ar nukainojimo dalyku. Ji visada liks pagrindu drąsos, savigarbos, išdidumo, teisės ir žmogiškumo siekio, kuris kasdien paliudijamas nepriklausoma saviraiška, savarankiška gyvenžiūra ir pasaulėjauta. Negalima sukurti nieko vertingo, jei kiekviena nauja karta apsiskelbs nušluojanti protėvių pralietą kraują, kančias, darbus, kultūrą bei patirtį ir skaičiuos ,,tikrosios ir racionaliosios“ veiklos pradžią tik nuo šios dienos, pagal savo naudos suvokimą.

Lietuvos istorijoje niekada savo laisvės ir žemės atidavimas kitiems, vergavimas arba tarnavimas stipresniam nebuvo laikomas vertybe. Jau D. Poška sakė, kad nedera žvakeles svetimoj bažnyčioj degioti. Bet Lietuva turėjo ne vieną perbėgėlį: iš kunigų luomo į popus pas carą perbėgo cenzorius A. Petkevičius, V. Kapsukas – pas Leniną, A. Sniečkus, J. Paleckis ir stribai – pas Staliną. Šiandien bėgama pas Briuselio duondavius. 2004 metų lapkričio 11 dieną parlamentarai neskaitę, per 2 Seimo posėdžius pirmieji patvirtino 480 puslapių apimties ES Konstituciją, tam sugaišę vos 2 valandas ir 53 minutes. Ar tai nėra besąlyginio paklusnumo ženklas, pasiųstas reikiama kryptimi ir suprastas tų, kuriems buvo skirtas? Rytoj, jei pasitaikytų proga, atsirastų norinčių ir parvežti Lietuvėlei iš svetur ,,tikrąją saulę“. Lietuvą į tuštymetį stumia pasaulinė bedvasė, geležinė megamonopolijų galia, pasitelkusi pinigo prievartą ir smegenų plovimo mašineriją.

Rugsėjo 4 dieną viename interneto portalų buvo paskelbtas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docento, viešosios įstaigos „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ vadovo Klaudijaus Manioko straipsnis ,,Europeizacijos draugai ir priešai: kodėl ES kai kam vėl pradeda panašėti į Sovietų Sąjungą“. Akivaizdžiai nekorektišku, užgauliu ir žeminančiu tonu pasisakęs apie profesoriaus Vytauto Radžvilo požiūrį, autorius reiškia vasališkas nuostatas, iš esmės nuvertindamas istorinį Lietuvos laisvės kovos siekį ir suverenitetą. Bandoma įpiršti mintį, kad tik nuo šiandien prasideda ,,tikroji“ ir teisingoji istorija, tik šiandien Europoje pagaliau išaušo ilgai lauktas apšvietos laikmetis su gerais šeimininkais ir gausiu pasiaukojančių pasekėjų būriu, išpažįstančiu ir tobulinančiu aukščiausias humanistines vertybes. 1918 metų vasario 16-osios ir 1990 metų kovo 11-osios aktai tampa niekingu nesusipratimu ir atgyvena?

K. Maniokas pateikia tokius argumentus: ,,ES ir emigracija yra atsvara savai valdžiai ir kelias į teisingesnę ir labiau aprūpintą visuomenę“; ,,ES, apribodama politikų manevro laisvę, žymiai prisideda prie viešosios politikos stabilumo Lietuvoje“; ,,mažos oligarchų grupelės manipuliuoja demokratija. ES gerokai apriboja tokį manipuliavimą“; ,,Tai sudėtingas nacionalinių valstybių bendrabūvio projektas, kuris apriboja valstybių veikimo laisvę mainais į stabilesnę ir saugesnę aplinką. Lietuvai jis yra egzistencinis projektas ir todėl jį reikia ginti tiek nuo pseudoakademinių puolimų, tiek nuo kraštutinės dešinės paranojos“; ,,Grįžimas į devyniolikto ir dvidešimtojo amžiaus pradžios nacionalinių valstybių tarpusavio kovos ir balansavimo strategiją Lietuvai būtų pražūtingas – tą puikiai rodo Lietuvos istorija“; ,,Ir čia svarbi ne efemeriška pilietinė visuomenė, o platus institucijų tinklas. O tos institucijos saugo ir nuo daugumos nuomonių svyravimo.“

Taigi, Briuselis pasakys, ar galima svyruoti ir kitaip galvoti. To mus jau mokė Kremlius. Nematoma išmintingojo Brolio ranka pastatys mus ant reikiamų bėgių, nes anie apšviestieji tik ir galvoja, kaip čia mus (nevykėlius) paprotinti. Čia galima įžvelgti autoriaus nevisavertiškumo kompleksą, turtingesniojo, stipresniojo teisumo prezumpciją, globėjo poreikį ir pasirengimą atlikti uolaus patarnautojo rolę. Tipiškas liberalaus mąstymo būdas: procedūriškas, formalizuotas, instrumentiškas, grindžiamas ne dvasiniu turiniu, o negyva mechanine pavaldumo ir paklusnumo schema.

Kalbant apie demokratijos klestėjimą ES, galima priminti šalių rinkėjų dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose: 2004-iais – 39,26 procento, 2009-iais - 36,9 procento (Lietuvoje - 20,98 procento). Abejotinas valdžios legitimumas, visuomenės susidomėjimas ES reikšmingumu ir demokratijos lygmuo. Prisimintina, kaip ,,tolerantiškai” 2004-iais iš ES komisaro pareigų išguitas Rokas Butiljonė, nubaustas už krikščioniškos pasaulėžiūros atstovavimą.

Ką reiškia ES 2007-2013 metų programa ,,Aktyvių piliečių Europa”, kuriai skirti 235 milijonai eurų? Pirmasis programos punktas nurodo: ,,Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas”. O ką tuo klausimu sako Lietuvos Konstitucija?

Rašytojas Romualdas Lankauskas kalba apie tautos išlikimą: ,,pelningos globalizacijos strategams, kosmopolitinei Amerikai ir jos pasekėjams Briuselyje ar Strasbūre tai turėtų labai patikti – būkit šiaip sau piliečiai, ir gana. Kam jums ta tautybė? …Europa bus kosmopolitinė, žmogaus teisės dar labiau triumfuos, kontinentą valdys galingieji, bet liokajų irgi reikės. Į juos neblogai tiks pinigų prisiplėšęs tariamasis elitas iš Stiliaus žurnalo puslapių su kokiu nors ,,agurkichu” ir limonadiniu prezidentu priešaky” (,,Kultūros barai”, 2002, Nr.2, p. 24).

Margaretos Tečer (Margaret Thatcher) knygos ,,Valstybės valdymo menas” skyrius apie ES pavadintas ,,Ašaros ir košmarai”. Ji nurodo, kad Didžioji Britanija savo ir ES politikų buvo klastingai apgauta, sprendžiant stojimo į ES klausimą. ,,Aš įtariu, kad Europos idėja dideliu mastu naudojama apgaulei. Ne įprasti nacionaliniai interesai, o gausybė grupinių ir klasinių interesų (ypač dabar) sėkmingai dangstomi sintetinio europinio idealizmo mantija. Beveik religinis nuolankumas prieš žodį ,,Europa” eina ranka rankon su aiškiu materialistiniu gudravimu ir korupcija” - rašo M. Tečer. (,,Iskusstvo upravlenije gosudarstvom“, Alpna pablišer, Maskva, 2003, p. 356).

Meksikietis Markos pastebi: ,,Liberalizmas – tai ir yra krizė, tapusi doktrina ir teorija... Vyksta naujas pasaulinis karas, ir šiuo atveju – prieš visą žmoniją. Kaip ir visų karų, jo tikslas – naujas pasaulio perdalijimas /…/ einama į valdžios koncentraciją valdžiai ir skurdo koncentraciją skurdžiams. Naują melą mums parduoda kaip istoriją. Melą apie vilties pralaimėjimą, melą apie savigarbos pralaimėjimą, melą apie žmonijos pralaimėjimą. Valdžios veidrodis rodo mums cinizmo pergalę, melą apie liokajaus pergalę ir melą apie neoliberalizmo pergalę. Vietoje žmoniškumo mums siūlo biržos rodiklius, vietoje garbingumo - skurdo globalizaciją, vietoje vilties - tuštumą, o vietoje gyvenimo - siaubo internacionalą”. (,,Subkomendante Markos“, Ultra. Kultūra, Jekaterinburgas, 2005, . 129, 185).

Nevalstybinė švietimo įstaiga ,,Lietuvos Junior Achievement”, įkurta JAV, Lietuvoje išleido 20 pavadinimų vadovėlius, skirtus tiek darželinio amžiaus vaikams, tiek baigiamųjų klasių moksleiviams. 1993-2004 metais veikė 600 mokomųjų moksleivių bendrovių, kurių apyvarta siekė 1 milijoną litų. Realiai vaikai prekiavo maistu ir kitkuo. Visam procesui įgyvendinti buvo skirti 4 milijonai litų. Vietoje Maironio, Lietuvos istorijos, gerumo, pasiaukojimo, atjautos ugdymo – plėšrūniško gobšumo, naudos refleksų diegimas. O kur dar homoseksualinė kultūra, genderizmas, pramogų ir pasilinksminimų industrija, narkomanija? Galima paklausti: kokių teigiamų poslinkių per pastaruosius penkerius metus įvyko lietuvių dvasiniame gyvenime ir kokios tendencijos brėžiamos rytojui?

Markos: ,,Globalizacijos kabarete valstybė atlieka striptizą ir pasirodymo pabaigoje paliekama vien tik su pačiais būtiniausiais dalykais: savomis represinėmis galiomis. Materialinis pagrindas suardytas, suverenitetas ir nepriklausomybė panaikinta, politinė klasė išbraukta – tad nacionalinė valstybė tampa paprasta megakompanijų apsaugos tarnyba... Naujiesiems pasaulio šeimininkams nebėra reikalo tiesiogiai valdyti. Nacionalinės vyriausybės įpareigojamos administruoti reikalus jų naudai.“ (Z. Bauman, ,,Globalizacija: pasekmės žmogui“, ,,Strofa“. 2002, p. 103).

Prie LKP CK pastato ir sovietinio generolo I. Černiachovskio paminklo 1989 metais buvo didelis skydas su užrašu: ,,Lietuva be suvereniteto - Lietuva be ateities“. Tai paseno? Globalizmo, liberalizmo naudą gaudantys adeptai šiandien švietimą ir auklėjimą pavertė finansine krepšelio paslauga: nėra valstybės idėjos, nėra kultūros, tik rinka, tik džiunglių dvasia.

Į Lietuvą atkeliavo globalizmo minkšto masažo treniruoklis – liberalizmas. Labai veidmaininga, apsimestinė, klastinga ir savanaudiška pozicija. Leo Straussas: ,,Liberalizmas iš esmės remiasi valstybės ir visuomenės atskyrimu arba privačios srities, kuri saugoma įstatymo, bet į kurią įstatymas negali prasiskverbti, pripažinimu.“ (Pierre Manant, ,,Demokratija be tautų”, Versus aureus, Vilnius, 2008, p. 68). Kaip valstybės ir tautos naikinimą galima įvertinti naujas liberalo Gintaro Steponavičiaus užmačias suteikti lietuvių kalbai žemesnį statusą už užsienio kalbas.

Anglas Kolin Krauč (Colin Crouch) savo knygoje ,,Postdemokratija“ apie mūsų gyvenamą laikmetį, kuriame išlaikomi visi demokratijos bruožai, rašo: „...laisvi rinkimai, konkuruojančios partijos, laisvi atviri debatai, žmogaus teisės, atitinkamas valstybės veiklos skaidrumas. Bet politikos energija ir gyvybinė jėga grįš ten, kur buvo prieš demokratinę epochą – pas neskaitlingą elitą ir į turtingas grupes, kurie spiečiasi aplink valdžios centrus ir siekia gauti iš jų privilegijų.“ (,,Postdemokratija“, Maskva, 2010, p. 9).

Emilis Sioranas (Emil Cioran) tvirtina: ,,Nacija gęsta tuomet, kai nustoja reaguoti į trimitus. Dekadansas – tai trimito mirtis.“ (,,Gorkije silogizmy”, Algoritm, Maskva, 2008, p. 123).

Niekas nemano, kad su kuria nors šalimi nereikia bendrauti ar kurios nors šalies vengti - privalu išlaikyti savo įstatymus, Konstituciją, savigarbą ir stuburą. K. Maniokas tuos, kurie saugo nepriklausomybės siekį, vadina paranojikais. Tai jau istorijoje žinoma nepriklausomybės atsisakymo aukštuma. Ją pasiekus „įsirašoma“ į nuo XVIII amžiaus garsų Lietuvos parceliavimo klubą, kurio nariai moka uoliai ir ištikimai patarnauti, siekdami naudos sau.

Niekas negali žmogui uždrausti atsisakyti Tėvynės, niekas negali uždrausti žmogui kurti ir ginti Tėvynę. Jei tai padėsime ant svarstyklių, bendruomeniškumo ir Gėrio pusė akivaizdžiai nusvers. Prieš Tėvynę (,,paranojikai“) kardą pakėlė K. Maniokas. Taip jis ir įsitvirtina žmonių be Tėvynės sąraše. O mes toliau giedosime ,,Lietuva, Tėvyne mūsų...“ ir nekeisime savo himno į įtartiną eksperimentą, vadinamą rojumi. Tai mūsų istorinė pareiga, teisė ir laisvė, kurios nenorime prarasti, dėl klastos ar tamsumo brisdami į mistinę nežinią. Todėl atvirai ir kalbame apie ribą tarp suvereniteto ir priklausomybės, tarp išdidumo ir patarnavimo.

Algirdas Endriukaitis, sesuo Nijolė Sadūnaitė, Petras Gvazdauskas, mons. Alfonsas Svarinskas, Jonas Algirdas Antanaitis, kun. Robertas Grigas

2012 metų rugsėjo 30 diena

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
21. Sadia
(2012-10-16 09:14:42)
(12.230.88.85) Parašė:

Julius sako:Man 30 ir mano problema laigyi tokia pati.Nesekmes nesantys isgerimai prasidejo gal pries 6 metus,bet man tai neatrode baisu,galvodavau issiblaives,kad viskas cia ir vel kaip anksciau,viskas gerai,bet einant laikui praradau seima,darba,zmoniu pasitikejima,pradejau prarasti netgi pats save,nes paskutinis eilinis pasilinksminimas vede mane link paskutines stoteles ir tik per stebukla jos nepasiekiau.. Ne visi pripazysta savo bedas,todel niekada nesibaigiantis toks procesas galiausiai mirtinai prazudo zmogu.Po tarkim eilinio truputi isgersiu ir viskas gerimo proceso pasekmes buna tik skaudesnes ir sunkesnes ir jau tik issblaives galvoji kaip bent pasistengti padaryti kas buvo pries paskuitini as uzkibau ,kaip susigrazinti bent tik tai ka turejau ,nes kskart netenki dar daugiau,kol nieko nelieka. Todel nepripazines ir nesikreipes pagalbos tu taip viena diena ir prazudysi pats save. Galiausiai prisipazinau sau ir artimiems zmonems,kad turiu didele beda,priklausomybe,kad noriu gyventi kaip zmogus ir supratau,kad esu tikrai ne vienas,kad yra siltu ir geru zmoniu,kurie visada supras,nes tai labai svarbu,todel nusprendziau vis tik rinktis vilti,kuri tikrai visada yra ir gyventi kaip zmogus,todel nusprendziau dalyvauti Minesotos programoje ir tikiuosi su Dievo pagalba tik geriausio. Duok Dieve visiems to supratimo.Sekmes.20. Lylyana
(2012-10-16 09:01:49)
(142.11.216.20) Parašė:

Esi visiskai tupas zougms. tau filmas nepatiko tai tu pist surasei visus sudus ant jo supylei visas pamazgas ir rami tau galva. pasilik savo nuomone sau ir nevertink to lyg butum koks filmu specas. peace.19. Charles
(2012-10-14 05:05:34)
(142.11.215.44) Parašė:

Donatas Gegužė 2 d, 2010Pritariu, tikrai yra daug teisos. Gyvenau Anglijoj virš 5 metų, ir jau ne kaip užsienietis ar europietis, o kaip vietinis gyventojas. Nebuvo nei kalbos barjero, nei kultūros supratimo barjero. Patys anglai gan atvirai, gal net su juoku šiek tiek diskutuoja klausimus kas liečia ES ir NATA. Ne kartą teko paklausti jų, ką jie mano kaip jų šalis reaguotų į pvz. staigia Rusijos agresiją prieš Lietuvą, atsakimas buvo labai paprastas aišku, kad D.B. net piršto nepajudintu. Nes tai tik politika, o anglai garsėja savo dviveidyste kaip žiūrima ir sakoma vieni dalykai, o iš tikro galvoje sukasi visai kitokios mintys. Aišku nenuostabu, nes jų valstybė labai suvaržyta, daug užsieniečių, didelis kultūrinis nesuderinamumas, kartais vyrauja neapykanta, rasizmas, kurių pasekoje valstybė pradeda kištis į žmonių gyvenimus, labai suvaržydama juos. Ar nekeista, kad Anglijoj dėl didelio kiekio musulmonų, valdžia kaip vaikų daržely turėjo uždrausti pvz aerouostų darbuotojams nešioti tiek musulmoniška simboliką, tiek ir katalikišką. Tai reiškia norėdami įteisinti lygybę, jie turėjo nutautinti save. Manau, kad Anglija dėl resursų stygiaus, dar strategiškai nežino prie ko prilipti ES ar JAV. Visą laiką jie laikėsi su JAV, bet manau mato, kad ateityje būti tarp EU yra labai naudinga. Patikėkite nieks nesiruožtų investuoti tokiu pinigų į ES narystę tik dėl idėjos. Yra kažkoks strateginis ilgalaikis siekis, kurį narystės pinigai turi pateisinti. O dėl pirmų įspūdžių tai pasakyčiau tiek, pradžioje Anglija atrodė kaip kažkokių bestuburių, bekultūriu , degradavusių žmonių kraštas (Čia daugiau turiu omeny Pietų anglija Londonas, southamton'as, etc.). Tik užsieniečiai palaikė šalies įvaizdį. Šis požiūris tikrai nepasikeitė, kaip tik pagyvenęs ilgiau supratau, kad visgi ne veltui buvo statomas Babelio bokštas. Nepamirškit anglai save laiko ypatingais europiečiu atžvilgiu, taip jie sustiprina savo tapatybe. Tačiau tai yra gerai, nes tokiu būdu jie nustoja tobulėti ir neužtruks daug laiko kai jie pradės padus mums laižyt.18. dar tam paciam
(2012-10-03 23:44:15)
(97.124.18.44) Parašė:

kuriam uzkliuvo karoce. ka darysim su "svetimybem", kuriu neistenge isgyvendinti is runkeliu kalbos zydiara jablonskis, kurio palikuonis, stukacius, atvede avinu banda y jevrogavnojuza? ruka - ranka, golova - galva, begat - begti, nos - nosis zydiaros katalikai savo groby - avinus "daze" lotynica, zydiaros pravoslavai - kirilica, kad sie, kazkada gyvene kartu, nebeatpazintu vienas kito.17. Papeliučkis
(2012-10-03 17:39:03)
(78.63.44.186) Parašė:

Ačiū už foto kuri primena: "mi ameriku dognali po dobičiu moloka a po mesu nidognali xu /y slomalsa u bika"16. to15
(2012-10-03 15:52:27)
(97.124.18.44) Parašė:

patariu neskubet labai tiesos keliu. arciau bus gryzti, kai visi pasuks nauju tiesos keliu15. to 14
(2012-10-03 08:45:10)
(78.63.250.155) Parašė:

Kol kas lauki, gal pedofilai laimės, tada visus tiesos keliu einancius spjaudysi savo burnos turiniu, kurį mato visi. Manau tu dar kartą parodysi savo burnelės "gožybes" kurios ruskai vadinasi "karoče". Na pavaryk . Pasigrozėsim tavo burnele.14. to13
(2012-10-03 01:28:18)
(97.124.18.44) Parašė:

ka?, neskanus vaistukai? anksciau ar veliau paciam teks nuryt, kad ir kiek besispjaudytum. Tiesa pagydo.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras